Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW na MFF Karlovy Vary ukáže, jak se bude jezdit v následujícím století.

BMW Group Česká republika již třetím rokem spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. V letošním roce bude ale vzájemná kooperace velmi specifická. Společnost BMW Group totiž oslavuje své stoleté výročí, ale nehodlá se obracet zpět. Ba právě naopak, hledí do budoucnosti. V rámci globálního přístupu NEXT 100 naznačuje, jak si představuje individuální způsob dopravy v budoucnosti.

Společnost
·
Product placement
·
Kulturní události

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420 225 990 052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~57,48 KB)

BMW Group Č eská republika ji ž t ř etím rokem spolupracuje s Mezinárodním filmov ý m festivalem Karlovy Vary. V leto š ním roce bude ale vzájemná kooperace velmi specifická. Spole č nost BMW Group toti ž oslavuje své stoleté v ý ro č í, ale nehodlá se obracet zp ě t. Ba práv ě naopak, hledí do budoucnosti. V rámci globálního p ř ístupu NEXT 100 nazna č uje, jak si p ř edstavuje individuální zp ů sob dopravy v budoucnosti.

Mezinárodní filmov ý festival Karlovy Vary se koná od 1. do 9. č ervence 2016. V po ř adí ji ž 51. ro č ník p ř edstaví nejlep š í filmové po č iny uplynulého roku. P ř i této p ř íle ž itosti se o dopravu mnoha vzácn ý ch host ů postará, stejn ě jako v minul ý ch letech, flotila voz ů BMW. Hosté tak budou mít p ř i sv ý ch cestách mezi r ů zn ý mi stanovi š ti filmového festivalu zaru č en maximální komfort. Vozem BMW samoz ř ejm ě ji ž n ě kolik let jezdí i prezident MFF Karlovy Vary Ji ř í Barto š ka.

Pro pot ř eby Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dodá
BMW Group
Č eská republika automobily r ů zn ý ch kategorií a segment ů .
K dispozici budou p
ř ipraveny p ř evá ž n ě modely zcela nové generace BMW ř ady 7, vybavené nejmodern ě j š ími technologiemi. Pro p ř evozy v rámci centra Karlov ý ch Var ů budou p ř ipraveny č ist ě elektrické modely BMW i3
s bezemisním lokálním provozem.

Zna č ka BMW se na MFF Karlovy Vary krom ě samotn ý ch automobil ů p ř edstaví také speciálním BMW VIP Lounge, které bylo p ř ipraveno v duchu leto š ního v ý ro č í NEXT 100 a které nabídne host ů m p ř íjemné zázemí.
K dispozici bude i p
ř ehlídka nov ý ch model ů BMW, stejn ě tak jako mo ž nosti testování r ů zn ý ch voz ů BMW.

 

Fotografie budou následovat.

Article Offline Attachments.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming.

BUILT IN THE US: THE ALL-NEW BMW X3.

Spartanburg. Monday 26. June.
09:30 EST / 15:30 CEST. 

Here you can see the live transmission of the event.

open streaming site

CO2 emission information.

Fuel consumption figures based on the EU test cycle, may vary depending on the tyre format specified.

Further information on official fuel consumption figures, specific CO2 emission values and the electric power consumption of new passenger cars is included in the guideline "Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars", which can be obtained from all dealerships, from Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen and at http://www.dat.de.

Latest Facts & Figures.

Technické údaje MINI Countryman, platné od května 2017.
Tue May 16 23:50:00 CEST 2017
Technické údaje, specifikace
Ceny nového BMW řady 5 Touring.
Fri Mar 10 12:50:00 CET 2017
G31
Ceny
Show all

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit