Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z supportem (od 9.00 do 17.00 CET) poprzez support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Polska · Artykuły.

Wystąpienie dr. Nicolasa Petera, członka zarządu BMW AG, podczas dorocznej konferencji dotyczącej wyników finansowych za rok obrotowy 2020

Monachium, 17 marca 2021 r., 09:00

Korporacja - finanse, fakty i liczby
·
Sprawy korporacyjne
·
Przemówienia członków zarządu
·
Wydarzenia korporacyjne
 

Kontakt prasowy

Katarzyna Gospodarek
BMW Group

Tel.: +48-22-279-7156
Fax: +48-22-331-8205

wyślij e-mail

Do pobrania

  
Załączniki(1x, ~229,63 KB)
  
Zdjęcia(6x, ~17,56 MB)

Szanowni Państwo!

Witam Państwa serdecznie i mam nadzieję, że mają się Państwo dobrze.

Rok 2020 był dla nas wszystkich wyjątkowy – zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. To samo dotyczy również BMW Group. W wysoce niestabilnym otoczeniu rynkowym z powodzeniem radziliśmy sobie z wyzwaniami, a dzięki temu udało nam się ograniczyć negatywny wpływ pandemii na wyniki finansowe. W tych niesprzyjających okolicznościach wypracowaliśmy dla Grupy solidny zysk. Oprócz tego podjęliśmy decyzje o dużym znaczeniu dla długofalowego sukcesu spółki, a także przyspieszyliśmy proces transformacji.

Podstawowym warunkiem realizacji skorygowanych celów na 2020 rok był wysoki stopień elastyczności i zwinności – i udało nam się go osiągnąć. Pandemia koronawirusa znacząco zwiększyła i tak wysoki poziom zmienności, który można było zauważyć w otoczeniu rynkowym w ubiegłym roku. W rezultacie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym w historii załamaniem na najważniejszych rynkach motoryzacyjnych. Udało nam się jednak błyskawicznie zareagować na tę trudną sytuację i podjąć właściwe decyzje.

Przede wszystkim zredukowaliśmy zapasy i skupiliśmy się na zdyscyplinowanym zarządzaniu kosztami i inwestycjami. Dzięki temu udało nam się obniżyć koszty stałe o prawie miliard euro, a nakłady inwestycyjne o około 1,7 miliarda euro.

Działania te opłaciły się w drugiej połowie roku, gdy wykorzystaliśmy każdą nadarzającą się okazję rynkową. W głównych regionach świata odnotowaliśmy znaczący wzrost popytu wśród klientów. W drugim półroczu sprzedaliśmy ponad 1,36 miliona pojazdów – i było to najlepsze półrocze w historii firmy.

Po raz kolejny jednym z najważniejszych czynników napędzających wzrost okazała się elektromobilność. Sprzedaż naszych pojazdów zelektryfikowanych wzrosła do prawie 193 tysięcy egzemplarzy.

Oprócz tego nasza flota zelektryfikowana odegrała kluczową rolę z punktu widzenia zgodności z unijnymi ograniczeniami w zakresie emisji CO2, które w 2020 roku spełniliśmy z bardzo dużą rezerwą.

Zrównoważony rozwój stanowi fundament naszej firmy. Ma to odzwierciedlenie również w nowym raporcie BMW Group. Jako pierwszy producent samochodów z indeksu DAX w roku sprawozdawczym 2020 połączyliśmy raport zrównoważonej wartości z raportem rocznym, tworząc zintegrowany raport BMW Group. Raport ten pokazuje, że w BMW Group kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne są nie tylko od siebie zależne, ale uzupełniają się nawzajem.

 

Szanowni Państwo!
Rok 2020 był również testem dla naszej zdolności transformacji. Niemal natychmiast po wybuchu pandemii wdrożyliśmy obejmujące całą organizację działania ukierunkowane na poprawę sprawności i wydajności działania, rozwój cyfryzacji i wzrost rentowności.

Ważną rolę w tym zakresie odgrywa nasz program wydajności. Celem ogólnofirmowego programu redukcji kosztów i poprawy wydajności jest osiągnięcie trwałego wzrostu rentowności, uszczuplenie struktur organizacyjnych i przyspieszenie procesów.

Decydujące znaczenie ma tutaj cyfryzacja. Korzystamy z tego narzędzia w świadomy sposób, aby osiągnąć lepszą wydajność funkcjonowania organizacji.

Przykładowo w dziale sprzedaży i marketingu opracowaliśmy cyfrowe systemy umożliwiające zarządzanie i zwiększanie marży na pokrycie kosztów stałych na poziomie poszczególnych pojazdów.

Jednocześnie dzięki ograniczeniu programów promocji sprzedaży i uproszczeniu struktur udało nam się obniżyć koszty sprzedaży. Wpływ tych działań będzie jeszcze bardziej widoczny w nadchodzących latach.

Nadal skupiamy się na ograniczaniu gamy oferowanych wariantów i napędów. Do 2025 roku wycofana zostanie nawet połowa aktualnie dostępnych wersji napędów. W ostatnich latach zredukowaliśmy już o prawie 30 procent ofertę silników wysokoprężnych i benzynowych.

Jak Państwo widzą, podejmujemy niezbędne decyzje, aby zwiększyć i utrzymać rentowność w docelowym przedziale 8–10%.

 

Szanowni Państwo!
Zacznijmy od danych o kluczowym znaczeniu dla BMW Group.

Przychody BMW Group w 2020 roku wyniosły około 99 miliardów euro, co oznacza umiarkowany spadek rok do roku na skutek pandemii.

Zysk brutto (EBT) osiągnął kwotę 5,2 miliarda euro, natomiast marża EBT wyniosła 5,3%.

Druga połowa 2020 roku pokazała potencjał BMW Group w zakresie wydajności. Obserwowaliśmy duży popyt na nasze produkty, a przyczynił się do tego korzystny miks produktowy oraz zracjonalizowane ceny. Wysokie były wolne przepływy pieniężne. Na tej podstawie inwestujemy w przyszłość i konsekwentnie realizujemy plany rozwojowe, zwłaszcza w obszarze elektryfikacji i cyfryzacji.

Wydatki na badania i rozwój w 2020 roku wyniosły prawie 6,3 miliarda euro. Dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kosztami były one nieco niższe niż w roku poprzedzającym bez konieczności ograniczania kluczowych inwestycji wstępnych. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój rzędu 6,3% był porównywalny z rokiem wcześniejszym.

Wśród głównych obszarów naszego zainteresowania wymienić należy rozwój piątej i kolejnych generacji elektrycznych układów napędowych, nowej – już ósmej – generacji systemu BMW iDrive oraz zaawansowanej jazdy zautomatyzowanej.

Wynik finansowy rok do roku uległ znaczącej poprawie. Kluczowym czynnikiem był tutaj znacznie wyższy wynik ze spółek joint venture i jednostek stowarzyszonych (at equity), wynoszący ponad 1,2 miliarda euro, wypracowany przez naszą chińską spółkę joint venture BMW Brilliance Automotive głównie dzięki wysokim wolumenom w połączeniu z efektywną polityką cenową. Począwszy od kwietnia, wyniki sprzedaży w Chinach były konsekwentnie wyższe niż w roku poprzedzającym.

Działalność operacyjna YOUR NOW Group, obejmująca głównie usługi mobilne, także wypadła znacząco lepiej niż rok wcześniej. Dodatkowy pozytywny efekt przyniosła sprzedaż udziałów w firmie HERE dostarczającej mapy.

Znaczący spadek obciążeń podatkowych – do kwoty 1,36 miliarda euro – wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów na skutek pandemii. Stopa podatkowa wyniosła 26,1% i również była niższa niż w 2019 roku (30,1%).

W ramach procesu transformacji podejmujemy także działania w obszarze restrukturyzacji personelu. Zgodnie z prognozami stan zatrudnienia w 2020 roku zmniejszył się z poziomu 126 000 do 120 700. Są to wakaty wynikające z dobrowolnych porozumień oraz procesu naturalnego odpływu pracowników. Struktury organizacyjne są dziś znacząco uszczuplone w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Jest to kolejny obszar, w którym jesteśmy mocno zorientowani na przyszłość. Pomimo ogólnej redukcji zatrudnienia kontynuowaliśmy obsadzanie wybranych stanowisk w obszarach o kluczowym znaczeniu dla procesu transformacji.

 

Szanowni Państwo!
Pomimo niełatwej sytuacji w branży w BMW Group odnotowaliśmy solidny zysk. W związku z tym zarząd i rada nadzorcza zaproponują walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto BMW AG w kwocie 1,25 miliarda euro został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 1,90 euro na akcję zwykłą i 1,92 euro na akcję uprzywilejowaną. Oznacza to wskaźnik wypłaty za rok 2020 na poziomie 32,5%. Wartość ta jest porównywalna z rokiem 2019 i mieści się w przyjętym długoterminowym przedziale docelowym, który wynosi 30–40%.

Płynność grupy – w kwocie 17,8 miliarda euro – pozostała prawie na tym samym poziomie jak na koniec grudnia 2019 roku. Mamy więc odpowiednie rezerwy płynności, które pozwolą nam działać, jeśli sytuacja ponownie się pogorszy.

Skuteczność naszej koncepcji płynności została po raz kolejny potwierdzona w 2020 roku. Dzięki zdywersyfikowanym instrumentom finansowania przez cały czas utrzymywaliśmy dostęp do rynków kapitałowych – nawet bezpośrednio po wybuchu pandemii. Zdecydowanie przyczynił się do tego nasz doskonały rating kredytowy.

I jeszcze kilka słów o naszych zobowiązaniach emerytalnych. Pomimo pandemii koronawirusa i związanej z nią niestabilności na rynkach kapitałowych udało nam się utrzymać finansowanie naszych globalnych funduszy emerytalnych na relatywnie stałym poziomie 86%.

 

Szanowni Państwo!
Rozpocznijmy prezentację od segmentu samochodów. Z powodu pandemii odnotowaliśmy umiarkowany spadek dostaw, których wolumen wyniósł 2,33 miliona pojazdów. Nastąpiło znaczące zmniejszenie przychodów, których wartość osiągnęła kwotę około 81 miliardów euro.

Marża EBIT w segmencie wyniosła 2,7%. Wartość ta jest zbliżona do górnej granicy prognozowanego przedziału 0–3% po korekcie śródrocznej. W trzecim kwartale marża EBIT osiągnęła 6,7%, a w ostatnim kwartale roku wzrosła do 7,7%. Jest to najlepszy wynik kwartalny w tym segmencie od dwóch i pół roku.

Oprócz odbudowy popytu wśród czynników, które przyczyniły się do tego wyniku, należy wymienić zracjonalizowaną ofertę modeli i zoptymalizowane ceny. Wartość EBIT wyniosła 2,2 miliarda euro, czyli zgodnie z prognozami była znacząco niższa niż w roku poprzedzającym, na skutek pandemii.

 

Szanowni Państwo!
Przyjrzyjmy się wolnym przepływom pieniężnym w segmencie samochodów, które w czwartym kwartale wyniosły około 2,8 miliarda euro. Wartość za cały rok 2020 osiągnęła 3,4 miliarda euro, a zatem była znacząco wyższa niż w 2019 roku. Odpowiada za to przede wszystkim pokaźny zysk brutto w drugiej połowie roku, ale także zmniejszenie zapasów i nakładów inwestycyjnych.

Udało nam się zredukować poziom zapasów o prawie miliard euro w stosunku do 2019 roku dzięki optymalizacji czasu realizacji zamówień i usprawnieniom strukturalnym w obszarze logistyki.

Według stanu na koniec ubiegłego roku wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 3,9 miliarda euro. Dzięki priorytetyzacji i precyzyjnemu ukierunkowaniu na cele udało się zmniejszyć tę kwotę o około 1,7 miliarda euro w porównaniu z rokiem 2019. Do tej redukcji przyczyniła się także optymalizacja wydajności w produkcji własnej komponentów.

Wzrost wolnych przepływów pieniężnych w porównaniu z rokiem poprzedzającym skutkował też zwiększeniem aktywów finansowych netto w segmencie o ponad 800 milionów euro – do kwoty 18,5 miliarda euro.

 

Szanowni Państwo!
Przejdźmy do segmentu usług finansowych.

W obszarze usług finansowych i leasingu również odczuliśmy skutki pandemii. Zgodnie z przewidywaniami zysk brutto był znacznie niższy niż w roku poprzedzającym i wyniósł 1,7 miliarda euro. Wynika to ze znacznie wyższych rezerw na ryzyko, sięgających wieluset milionów euro, z tytułu przewidywanych strat kredytowych i wartości rezydualnej.

W 2020 roku zawarto blisko 1,85 miliona nowych umów finansowania i leasingu z klientami detalicznymi. Oznacza to umiarkowany spadek w stosunku do roku 2019.

Dzięki ożywieniu na rynku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy roku liczba zawartych nowych umów kształtowała się na takim samym poziomie jak w roku poprzedzającym.

Odnotowaliśmy również korzyści z dobrej koniunktury w segmencie samochodów używanych. Przełożyła się ona na wzrost przychodów ze sprzedaży pojazdów poleasingowych. Wskaźnik strat kredytowych również pozostał na niskim poziomie.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w segmencie wyniósł 11,2%. Głównie dzięki poprawie sytuacji w obszarze ryzyka w czwartym kwartale roku rentowność kapitału własnego była tylko nieznacznie niższa niż w roku wcześniejszym.

 

Przejdźmy teraz do omówienia segmentu motocykli.

Pomimo pandemii koronawirusa w 2020 roku spółka BMW Motorrad dostarczyła klientom prawie 170 tysięcy motocykli i skuterów, osiągając drugi najlepszy w historii wynik sprzedaży. Jest to fundament udanej strategii rozwoju BMW Motorrad.

Zgodnie z prognozami zysk brutto w segmencie był znacząco niższy w porównaniu z rokiem poprzedzającym i wyniósł 100 milionów euro. Wpływ na ten wynik miał ujemny wzrost wolumenu sprzedaży w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku.

Pozytywne efekty przyniosła nasza ofensywa produktowa – aż 13 nowych modeli, między innymi BMW R 18.

Marża EBIT w 2020 roku wyniosła 4,5%, co oznacza wynik w górnej części prognozowanego przedziału 3–5%.

 

Szanowni Państwo!
W BMW Group aktywnie realizujemy proces transformacji.

W 2021 roku będziemy nadal inwestować w ukierunkowany i skoncentrowany sposób w procesy elektromobilności i cyfryzacji, wykorzystując środki finansowe z dochodowej działalności podstawowej. W bieżącym roku spodziewamy się korzystnego rozwoju sytuacji na kluczowych rynkach motoryzacyjnych. Znajduje to również odzwierciedlenie w naszych prognozach na bieżący rok, choć zakładamy, że stopień niepewności będzie nadal wysoki.

Nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja pandemiczna – nawet pomimo prowadzonych szczepień.

Mamy również do czynienia z napiętą sytuacją w obszarze dostaw półprzewodników. Liczymy się też z utrudnieniami związanymi z cenami surowców.

Wszystkie te czynniki mogą potencjalnie wpłynąć na wyniki operacyjne, sytuację finansową i aktywa netto BMW Group. W poniższej prognozie kluczowych wskaźników efektywności nie uwzględniono ewentualnych skutków toczącego się w UE postępowania antymonopolowego.

 

Przyjrzyjmy się teraz prognozom na rok 2021.

W bieżącym roku spodziewamy się znaczącego wzrostu zysku brutto.

W segmencie samochodowym oczekujemy solidnego wzrostu liczby samochodów marek BMW, MINI i Rolls-Royce dostarczanych do klientów.

Prognozujemy, że marża EBIT w segmencie samochodowym będzie mieścić się w przedziale od 6 do 8% przy znacznie wyższym wskaźniku RoCE w branży motoryzacyjnej. Zakładamy, że przez resztę roku rozwój działalności będzie odbywać się w warunkach wysokiej niestabilności, zwłaszcza w Europie.

W segmencie usług finansowych prognozujemy wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) rzędu 12–15%.

Z kolei w segmencie motocykli oczekujemy mocnego wzrostu dostaw. Marża EBIT prawdopodobnie utrzyma się w docelowym przedziale 8–10%, a zatem wskaźnik RoCE dla tego segmentu również powinien być znacząco wyższy rok do roku.

Rozszerzając perspektywę o niektóre z poniższych wskaźników pozafinansowych, podkreślamy strategiczne znaczenie raportowania ESG i systematycznego zarządzania naszymi celami w tym obszarze.

Spodziewamy się, że w 2021 roku nieznacznie wzrośnie odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w BMW Group.

Dzięki konsekwentnym działaniom w obszarze restrukturyzacji kadr osiągniemy wyznaczone cele przy niewielkiej redukcji stanu zatrudnienia.

Przy skorygowanym wzorcu odniesienia przewidujemy kolejną znaczącą redukcję emisji CO2 w nowej flocie pojazdów. Będzie to wiązać się ze znaczącym wzrostem udziału pojazdów zelektryfikowanych w ofercie oraz dalszym rozwojem naszych wysokowydajnych silników spalinowych.

Plany przewidują także umiarkowane zmniejszenie emisji CO2 w przeliczeniu na wyprodukowany pojazd, co po raz pierwszy uwzględniono w prognozie.

 

Szanowni Państwo!
W 2021 roku będziemy koncentrować działania na powiększaniu zysków i dalszym rozwoju. Jesteśmy gotowi, aby sprawnie i elastycznie reagować na dalszy rozwój wydarzeń w warunkach niepewności rynkowej, o której już wspominałem.

Początek roku był bardzo udany. Jednak w kolejnych miesiącach spodziewamy się wzrostu niepewności i zmienności w branży. Niezależnie od tego, w 2021 roku w segmencie samochodów dążymy do osiągnięcia wolnych przepływów pieniężnych na poziomie ponad 4 miliardów euro.

Znają Państwo BMW Group – i wiedzą, że zawsze myślimy i działamy długofalowo. Podejmując dziś trafne decyzje, tworzymy podwaliny niezbędne do osiągnięcia i utrzymania strategicznego celu, jakim jest marża EBIT na poziomie 8–10% w segmencie samochodów. Jesteśmy jednak na właściwym kursie i ze spokojem patrzymy w przyszłość.

Dziękuję za uwagę!

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager

Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl

 

BMW Group

BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.

W roku 2020 firma BMW Group sprzedała ponad 2,3 miliona samochodów oraz ponad 169 tysięcy motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2020 wyniósł 5,222 mld euro przy obrotach wynoszących 98,990 mld euro. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w BMW Group było zatrudnionych 120 726 pracowników.

Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Firma już na wczesnym etapie wyznaczyła kierunek na przyszłość i konsekwentnie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie zasobów, począwszy od łańcucha dostaw poprzez produkcję aż po końcową fazę użytkowania wszystkich produktów.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska

Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska

YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska

Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

Załączniki

Materiały dodatkowe

My.PressClub Logowanie
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE.

Munich. 17 and 18 March 2021.

Here you can see the live webcasts of the Annual Conference 2021 with the Media Day and the Analyst and Investor Day.

 

Open Streaming Page

Informacje o emisji CO2

Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.

Dodaj swoje tagi

Informacje prasowe
Teczki prasowe
Przemówienie
Specyfikacje
Aktualizacje
Najważniejsze
Aktualizuj filtr
Wyczyść wszystko
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Logowanie