Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

BMW Group la Conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP 26) de la Glasgow: "Nu mai aşteptaţi. Este timpul să acţionăm. Acum!"

Oliver Zipse key note la Forumul de Inovaţie Durabilă. +++ Abordarea holistică şi eficientă a reducerii emisiilor de CO2. +++ Economia circulară va fi cheia. +++

Corporativ
·
Dezvoltare durabilă
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(2x, 208,81 KB)
  
Photos(8x, 66,54 MB)

Bucureşti/München/Glasgow. Este un angajament născut din tradiţie şi responsabilitate: BMW Group a participat la fiecare summit ONU privind schimbările climatice din 2008. La COP 26 din acest an de la Glasgow, compania a fost din nou prezentă ca un furnizor de soluţii inovatoare de mobilitate în lupta împotriva schimbărilor climatice. BMW Group a adus BMW i Vision Circular, produs 100% din materiale secundare, ca o declaraţie clară a ambiţiilor sale. De asemenea, compania se angajează activ în dialog cu părţile interesate şi partenerii din Glasgow, discutând atât problemele nerezolvate, cât şi o serie de soluţii posibile.

 

BMW Group ca partener al Forumului de Inovaţie Durabilă

BMW Group a fost partener al Forumului de Inovaţie Durabilă (SIF) de la Conferinţa ONU privind schimbările climatice de la Paris din 2015. SIF este unul dintre cele mai importante forumuri economice din cadrul COP, reunind reprezentanţi din sectorul politic, municipalităţi, ONG-uri, lumea financiară şi industrie. Pentru prima dată, preşedintele Consiliului de Administraţie al BMW AG, Oliver Zipse, va ţine discursul principal pentru evenimentul de trei zile de la Glasgow, stabilind priorităţi clare: "Cheia dezvoltării durabile constă în inovare: în tehnologii inovatoare, dar şi în gândire inovatoare care nu acceptă limite. Cel mai important, împreună trebuie să alegem şi să urmăm o cale obligatorie cu obiective clare. Întotdeauna după motto-ul:<<Nu mai aşteptaţi. Gata cu tacticile deştepte. Este timpul să acţionăm. Acum.>>"

 

BMW Group se angajează să atingă obiectivul de neutralitate climatică totală până în 2050

Fiecare gram de CO2 contează - indiferent unde este emis. Trebuie utilizate toate tehnologiile disponibile pentru reducere. BMW Group şi-a stabilit un obiectiv interimar ferm şi cuantificabil pentru 2030 de-a lungul întregului său lanţ de valori: reducerea emisiilor de CO2 de la automobilele sale cu cel puţin 40% - începând cu materia primă, trecând prin lanţul de aprovizionare, producţie şi faza de utilizare, până la reciclare. Verificarea publică a acestei reduceri are loc prin Raportul Integrat al BMW Group, care documentează indicatorii de dezvoltare durabilă cu o relveanţă egală ca indicatorii de business. De asemenea, BMW Group este membru al Iniţiativei de Obiective Bazate pe Ştiinţă (SBTI) şi a semnat angajamentul "Business Ambition for 1,5°C" înainte de COP 26. Acesta este un pas important, în conformitate cu cel mai ambiţios obiectiv al Acordul de Mediu de la Paris şi angajează compania spre obiectivul de neutralitate climatică totală până în 2050.

 

Până în 2030, peste 50% din vânzări complet electrice - MINI şi Rolls-Royce complet electrice în 10 ani

BMW Group a lansat primul automobil electric produs în Germania pe scară largă, BMW i3, încă din 2013. Până în 2030, peste 50% din vânzările anuale vor fi automobile complet electrice. În plus, cele două mărci britanice ale sale, Rolls-Royce şi MINI, vor fi exclusiv electrice de la începutul anilor 2030. În acest sens, Oliver Zipse a subliniat importanţa dezvoltării în paralel a infrastructurii: "Extinderea mobilităţii electrice este cel mai important factor pe drumul către mobilitatea neutră din punct de vedere climatic. Dar chiar şi în ţările industrializate, există încă un obstacol major: lipsa infrastructurii".

 

Economia circulară: Cea mai pură formă a plăcerii de a conduce

Un alt punct focal pentru BMW Group este economia circulară: oamenii consumă peste 100 de miliarde de tone de materii prime în fiecare an - iar acest număr este în creştere. În plus, procesarea multor materii prime primare este extrem de consumatoare de energie şi, prin urmare, emitentă de emisii de carbon. De aceea, BMW Group urmăreşte viziunea unei economii circulare, cu obiectivul de a menţine materiile prime în ciclu cât mai mult timp posibil. BMW i Vision Circular este la Glasgow atât ca expozant, cât şi pentru a genera dezbateri. Acesta demonstrează, într-o formă foarte concretă, cum poate fi produs un automobil folosind 100% materiale secundare - şi unde se află provocările.

 

BMW Group Dialogue 2021 - realizarea schimbării împreună cu partenerii

La 7 noiembrie, la Glasgow, BMW Group a organizat deja un dialog cu părţile interesate pe tema economiei circulare. În prezent, automobilele BMW Group folosesc, în medie, aproximativ 30% din materiale secundare. În continuare, compania îşi propune să crească acest nivel la 50%. BMW Group a discutat despre cum se poate realiza acest lucru şi ce obstacole trebuie depăşite cu aproximativ 25 de părţi interesate internaţionale de nivel înalt la dezbatera organizată în cadrul COP 26. Alături de vicepreşedintele BMW Group pentru Dezvoltare Durabilă şi Mobilitate, Dr. Thomas Becker, renumitul pionier al economiei circulare, Prof. Michael Braungart, a fost catalizator pentru discuţii.

 

BMW Group as a partner of the Sustainable Innovation Forum

The BMW Group has been a partner of the Sustainable Innovation Forum (SIF) since the UN Climate Change Conference in Paris in 2015. The SIF is one of the most important economic forums within the COP framework, bringing together representatives from the political sector, cities, NGOs, the financial world and industry. For the first time, Chairman of the Board of Management of BMW AG Oliver Zipse will give the keynote speech for the three-day event in Glasgow this year, setting clear priorities: “The key to sustainability lies in innovation: in innovative technologies, but also in innovative thinking that accepts no boundaries. Most importantly, together we must choose and follow a binding path with clear goals. Always according to the motto: No more waiting. No more clever tactics. It’s time to act. Now.”

 

BMW Group commits to goal of total climate neutrality by 2050

Every gram of CO2 counts – no matter where it is emitted. All available technologies for reduction must be utilised. The BMW Group has set itself a firm and verifiable interim goal for 2030 throughout its entire value chain: to reduce CO2 emissions from its vehicles by at least 40% – starting with the raw material, through the supply chain, production and the use phase, all the way to recycling. Public verifiability of this reduction takes place through the Integrated BMW Group Report, which documents sustainable development indicators with equal weighting as key business figures. The BMW Group is also a member of the Science-Based Targets Initiative (SBTI) and signed the “Business Ambition for 1.5°C” pledge ahead of COP 26. This is an important step, in line with the most ambitious objective of the Paris Climate Agreement and commits the company to the goal of total climate neutrality by 2050.

 

By 2030, over 50% of sales fully electric – MINI and Rolls-Royce all-electric in ten years

The BMW Group released the first electric car produced in Germany on a large scale, the BMW i3, back in 2013. By 2030, more than 50% of its annual vehicle sales will be fully electric. Furthermore, its two British brands, Rolls-Royce and MINI, will be exclusively all-electric from the early 2030s onwards. In this connection, Oliver Zipse underlined the importance of building infrastructure at the same time: “Ramping up electromobility is the single most important factor on the road to climate-neutral mobility. But even in industrialised countries, there is still one major obstacle: the lack of infrastructure.”

 

Circular economy: The purest form of Sheer Driving Pleasure

Another focal point for the BMW Group is the circular economy: Humans consume more than 100 billion tonnes of raw materials every year – and that number is rising. In addition, processing of many primary raw materials is extremely energy-intensive and therefore also carbon-intensive. That is why the BMW Group is pursuing the vision of a circular economy, with the aim of keeping raw materials in the cycle for as long as possible. The BMW i Vision Circular is in Glasgow as both an exhibit and to spark debate. It demonstrates in very tangible form, how a vehicle can be produced using 100% secondary materials – and where the challenges lie.

 

BMW Group Dialogue 2021 – realising change together with partners

The BMW Group already held a stakeholder dialogue on the subject of the circular economy in Glasgow on 7 November. BMW Group vehicles currently average around 30% secondary materials. Going forward, the company aims to increase this amount to 50%. The BMW Group discussed how this can be achieved and what hurdles need to be overcome with around 25 high-level international stakeholders at its dialogue event. Alongside the BMW Group’s Vice President Sustainability and Mobility, Dr Thomas Becker, renowned Cradle-to-Cradle pioneer Prof. Michael Braungart also served as a catalyst for discussion. 

 

If you have any questions, please contact:

 

Corporate Communications

 

Andreas Klugescheid, Head Governmental Affairs Europe, Middle East and Africa

Email: andreas.klugescheid@bmw.de, Telephone: +49-89-382-23661

 

Marc Sauber, Spokesperson Sustainability Communications

Email: marc.sauber@bmw.de, Telephone: +49 89 382-52322

 

Media website: www.press.bmwgroup.com/deutschland

Email: presse@bmwgroup.com

 

  The BMW Group

 

With its four brands BMW, MINI, Rolls-Royce and BMW Motorrad, the BMW Group is the world’s leading premium manufacturer of automobiles and motorcycles and also provides premium financial and mobility services. The BMW Group production network comprises 31 production and assembly facilities in 15 countries; the company has a global sales network in more than 140 countries.

 

In 2020, the BMW Group sold over 2.3 million passenger vehicles and more than 169,000 motorcycles worldwide. The profit before tax in the financial year 2020 was € 5.222 billion on revenues amounting to € 98.990 billion. As of 31 December 2020, the BMW Group had a workforce of 120,726 employees.

 

The success of the BMW Group has always been based on long-term thinking and responsible action. The company set its course for the future early on and is making sustainability and resource efficiency the focus of the company’s strategic direction – from the supply chain, through production, to the end of the use phase, for all its products. 

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare