Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Romania · Article.

BMW Group aduce sistemele de propulsie electrice în Austria: extinderea producţiei şi dezvoltării la uzina de motoare Steyr

Producţia de sisteme de propulsie electrice de ultimă generaţie la uzina BMW Group din Steyr cu începere din 2025. +++ Capacitate de producţie anuală de peste 600.000 de unităţi. +++ Investiţie de aproximativ un miliard de euro până în 2030. +++ BMW iFACTORY şi la Steyr: sisteme de propulsie electrice de la uzina neutră din puncte de vedere al carbonului. +++

Tehnologie
·
Corporativ
·
BMW Welt, Museum, fabrici
·
Fabrici
·
Discursuri membri conducere
·
Producţie, reciclare
 

Press Contact.

Alexandru Seremet
BMW Group

Tel: +40-213041532

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, 872,6 KB)
  
Photos(17x, 123,59 MB)

Related Links.

Bucureşti/Steyr. Cu începere din 2025, următoarea generaţie de sisteme de propulsie electrice va fi creată în Steyr - cu producţie şi dezvoltare tot aici - pe măsură ce uzina BMW Group din Steyr se angajează spre un viitor electrificat. BMW Group va investi aproximativ un miliard de euro în dezvoltarea competenţelor în acest domeniu până în 2030. Creşterea semnificativă a capacităţii, care a fost anunţată de companie în cadrul unui eveniment ce avut loc luni, 20 iunie, va asigura că uzina Steyr din Austria Superioară rămâne locaţia principală pentru sisteme de propulsie a BMW Group.

 

Competenţă combinată în sisteme de propulsie: cea mai nouă generaţie de sisteme de propulsie electrice vine la Steyr

"Această fabrică a dezvoltat şi a produs motoare termice pentru mărcile noastre BMW şi MINI de mai bine de 40 de ani. Unul din două automobile BMW Group din întreaga lume are deja o «inimă» construită în Steyr. Din 2025, aici vom dezvolta şi vom produce şi următoarea generaţie de sisteme de propulsie electrice", explică Milan Nedeljković, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru producţie. "Anii de experienţă şi competenţa bogată în sisteme de propulsie fac din uzina BMW Group din Steyr locaţia ideală pentru mobilitatea durabilă a viitorului", a adăugat el la lansarea proiectului.

 

La evenimentul de anunţare a proiectului, cancelarul austriac Karl Nehammer a adăugat: "Industria este un partener important atunci când vine vorba de consolidarea Austriei ca centru de afaceri, crearea de locuri de muncă şi stimularea inovaţiei. Este un factor favorizant pentru o luptă eficientă şi durabilă de succes împotriva schimbărilor climatice. În prezent, BMW Group în Austria este deja o companie model în toate aceste privinţe. Funcţionează ca un motor puternic pentru un viitor durabil pentru ţara noastră, demonstrând încă o dată că protecţia climei şi creşterea economică nu sunt contradictorii, ci pot merge împreună."

 

Producţia de sisteme de propulsie electrice în Steyr: "Cel mai important reper de la inaugurare"

Alexander Susanek, directorul general al uzinei BMW Group din Steyr, a oferit o imagine de ansamblu asupra a ceea ce înseamnă producţia de sisteme de propulsie electrice pentru locaţie: "Acest pas este, fără îndoială, cel mai important reper de la inaugurarea în 1979. Anual vom produce mai mult de 600.000 de sisteme de propulsie electrice - menţinând în acelaşi timp o utilizare ridicată a capacităţii de producţie pentru motoarele diesel şi pe benzină. Până în 2030, aproximativ jumătate din cei 4.400 de angajaţi ai noştri vor lucra în mobilitate electrică. De asemenea, acesta este un pas enorm către asigurarea locurilor de muncă aici, la uzina BMW Group din Steyr, pe termen lung."

 

În continuare, Steyr va produce toate componentele de bază pentru sistemul de propulsie electric inovator, extrem de integrat: rotorul şi statorul, transmisia, invertorul şi carcasa. Apoi, aceste componente vor fi instalate pe două linii de asamblare noi.

 

Extindere semnificativă a zonei de producţie: aproximativ 60.000 de metri pătraţi de clădiri şi unităţi de producţie noi

Pentru a îndeplini aceste sarcini, zonele de producţie existente vor fi renovate şi vor fi create spaţii noi: o hală de producţie cu două etaje va găzdui două linii de asamblare pentru sisteme de propulsie electrice, inclusiv asamblarea transmisiei. Noua clădire va fi folosită şi pentru fabricarea electronicii de putere cu tehnologie de cameră curată. O a doua clădire nouă va extinde zonele logistice. Ca urmare, suprafaţa totală de producţie va fi extinsă cu aproximativ 60.000 de metri pătraţi. Investiţiile în producţie vor totaliza aproximativ 710 milioane de euro până în 2030.

 

Punct de cotitură pentru locaţia în dezvoltare Steyr: "Un sistem de propulsie electric complet nou va fi dezvoltat în premieră la Steyr"

Ca locaţie de dezvoltare, Steyr a revoluţionat motorul diesel şi a continuat să-l optimizeze de atunci. Acum, această poveste de succes se va repeta pentru sistemele de propulsie electrice: în Steyr se dezvoltă un nou sistem de propulsie electric de înaltă performanţă, care va stabili o nouă clasă de performanţă. "Consolidăm locaţia Steyr continuând să extindem competenţa în tehnologia de propulsie electrică. Pentru prima dată, un sistem de propulsie complet nou va fi dezvoltat aici, în Austria", a subliniat Frank Weber, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru dezvoltare.

 

Până în 2030, locaţia de dezvoltare va investi aproximativ 230 de milioane de euro în aceste noi sisteme de propulsie electrice de înaltă performanţă. O treime din cei 700 de dezvoltatori din Steyr lucrează deja în mobilitate electrică. Până în 2030, acest număr va creşte până la aproximativ 90%.

 

Sisteme de propulsie durabile din Austria pentru piaţa globală

Transformarea uzinei din Steyr are loc în conformitate cu principiile BMW iFACTORY - Agilă. Verde. Digitală. În timp ce "agilă" şi "digitală" reprezintă utilizarea metodelor de producţie de ultimă generaţie pentru o eficienţă ridicată, flexibilitate şi calitate, dimensiunea "verde" îşi propune să asigure o abordare responsabilă a mediului. În acest context, uzina BMW Group din Steyr îşi va îndeplini 100% din necesarul de energie din surse regenerabile cel târziu în 2025 - folosind energie verde şi căldură din biomasă regională. Acest lucru asigură că dezvoltarea durabilă începe cu mult înainte de faza de utilizare de către client. Directorul fabricii, Alexander Susanek, este încântat: "Cu sistemele noastre de propulsie electrice din producţia neutră din punct de vedere al carbonului, creăm cele mai bune condiţii posibile pentru mobilitatea neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon din 2025".

 

Reţeaua de producţie BMW Group

Timp de decenii, BMW Group s-a văzut ca un etalon în ceea ce priveşte tehnologia de producţie şi excelenţa operaţională în producţia de automobile. BMW iFACTORY. AGILĂ. VERDE. DIGITALĂ. reprezintă ţinta strategică a reţelei globale de producţie. Oferă răspunsuri la provocările transformării către mobilitatea electrică şi adoptă o abordare globală.

 

Agilă reprezintă eficienţă, precizie, flexibilitate maximă şi capacitate remarcabilă de integrare. Verde include utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie pentru a stabili o producţie cu cea mai mică cantitate de resurse. Obiectivul este ca până în 2030 să se reducă emisiile de CO2 per automobil produs cu 80% faţă de nivelurile din 2019. Digitală se concentrează pe ştiinţa datelor, inteligenţa artificială, precum şi planificarea şi dezvoltarea virtuală. Producţia BMW Group aduce astfel o contribuţie decisivă la rentabilitatea companiei.

Combined drive train expertise: Newest generation of e-drives comes to Steyr

“This plant has developed and manufactured combustion engines for our BMW and MINI brands for more than 40 years. One out of every two BMW Group vehicles around the world today already has a ‘heart’ built in Steyr. From 2025, we will also develop and produce the next generation of e-drives here,” explains Milan Nedeljković, member of the Board of Management of BMW AG responsible for production. “Years of experience and a wealth of drive train expertise make BMW Group Plant Steyr the ideal location for the sustainable mobility of the future,” he added at the project launch.

At the event announcing the project, Austrian Chancellor Karl Nehammer added: "The manufacturing industry is an important partner when it comes to strengthening Austria as a business hub, creating jobs and driving innovation. It is an enabler for an effective and sustainably successful fight against climate change. In all these respects, BMW Group in Austria is already today a model company. It functions like a powerful engine for a sustainable future for our country, proving once again that climate protection and economic growth are not contradictory, but can go together." 

Production of e-drives in Steyr: “Most important milestone since groundbreaking”

Alexander Susanek, managing director of BMW Group Plant Steyr, gave an overview of what e-drive production means to the location: “This step is, without question, the most important milestone since the groundbreaking in 1979. We will produce more than 600,000 e-drives per year – while maintaining high production capacity utilisation for diesel and petrol engines. By 2030, around half of our 4,400 employees will work in electromobility. This is also an enormous step towards securing jobs here at the BMW Group site in Steyr for the long term.”

Going forward, Steyr will produce all core components for the innovative, highly-integrated e-drive train: the rotor and stator, the transmission, the inverter and the housing. These components will then be installed on two new assembly lines.

Significant expansion of production area: around 60,000 square metres of new buildings and production facilities

To perform these tasks, existing production areas will be refurbished and new spaces created: A two-storey production hall will house two assembly lines for e-drives, including transmission assembly. The new building will also be used for manufacturing power electronics with clean room technology. A second new building will expand the logistics areas. As a result, the total production area will be expanded by about 60,000 square metres. Investment in production will total around 710 million euros by 2030.

Turning point for Steyr development location: “Entirely new electric drive train will be developed at Steyr site for the first time”

As a development location, Steyr revolutionised the diesel engine and has continued to optimise it ever since. Now, this success story will be repeated for e-drives: In Steyr, a new high-performance e-drive is being developed that will establish a new performance class. “We are strengthening the Steyr location by continuing to expand expertise in electric drive technology. For the first time, an entirely new drive train will be developed here in Austria,” underlined Frank Weber, member of the Board of Management of BMW AG responsible for Development.

The development location will be investing around 230 million euros in these new high-performance e-drives between now and 2030. A third of the 700 developers in Steyr already work in e-mobility. By 2030, this number will increase to around 90 percent.

Sustainable drive trains from Austria for the global market

Plant Steyr’s transformation is taking place in line with the principles of the BMW iFACTORY – Lean. Green. Digital. While “lean” and “digital” represent the use of state-of-the-art production methods for high efficiency, flexibility and quality, the “green” dimension aims to ensure a responsible approach to the environment. In this context, BMW Group Plant Steyr will meet one hundred percent of its energy requirements from renewable sources no later than 2025 – by using green power and heat from regional biomass. This ensures that sustainability begins well before the customer use phase. Plant director Alexander Susanek is delighted: “With our e-drives from net carbon neutral production, we are creating the best-possible conditions for carbon-neutral mobility from 2025.”

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

Add your filter tags.

Comunicat de presă
Dosar de presă
Discurs
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Conectare