Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

BMW Group určuje smer pre budúcu mobilitu

Krüger: Udržateľnosť k nám patrí tak ako Radosť z jazdy +++ Inovatívnosť zabezpečí mobilitu Made in Germany +++ Realizácia e-mobility s najvyššou rýchlosťou +++ Špičkové Euro 6 dieselové motory znižujú emisie a produkciu CO2 + ++ BMW Group podporuje obnovu vozového parku v celej EÚ a ponúka bezplatný upgrade pre motorové vozidlá s Euro 5 v Nemecku +++ (TS v anglickom a nemeckom jazyku)

Spoločnosť
·
Udržateľnosť
·
Životné prostredie
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50
Fax: +421-2-321411-99

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(2x, ~262,76 KB)
  
Photos(1x, ~4,71 MB)

Mnichov. Radost z jízdy, BMW i, EfficientDynamics: U BMW Group jdou emoce a trvalá udržitelnost ruku v ruce. Pověst BMW Group jakožto inovátorské společnosti a její důsledné zaměření tímto směrem i v budoucnosti zaručí úspěch prémiové mobility „Made in Germany“. Od elektromotorů po špičkové, nízkoemisní vznětové motory, plnící normu EU6, BMW Group stanovuje měřítka v oblasti technologie.

 

„Trvalá udržitelnost je nedílnou součástí naší filozofie stejně jako radost z jízdy. S BMW i jsme byli prvním německým výrobcem automobilů, který se jasně zavázal k elektrické mobilitě,“ vysvětluje předseda představenstva BMW AG Harald Krüger. „Jsme přesvědčeni, že kromě emocí a radosti z jízdy musí být součástí budoucí mobility také trvalá udržitelnost. Přechod se snažíme provést co nejusilovněji a nejrychleji. Doposud jsme představili více elektrifikovaných automobilů než kterýkoliv z našich zavedených konkurentů.“

 

Ovšem elektrifikace není jediným trvale udržitelným řešením: „Budoucí mobilita bude zcela určitě záviset také na špičkových vznětových motorech, protože ochrana životního prostředí má několik rozměrů a jedním z nich je boj proti klimatickým změnám,“ dodal Krüger.

Moderní a efektivní vznětové motory mají nižší emise CO2, a proto významným způsobem přispívají k ochraně životního prostředí. Kromě toho, pokud se bavíme o mnoha dalších nechtěných emisích, jsou vznětové motory stejně čisté, nebo dokonce čistší než zážehové motory. To lze zcela jistě říci o emisích pevných částic, uhlovodících a oxidu uhelnatém, což znamená, že tři ze čtyř hlavních problémů vznětových motorů byly vyřešeny a již nemají žádný nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. To je důvod, proč BMW Group požaduje objektivní diskuse, založené na faktech a vědeckých důkazech.

 

V této souvislosti BMW Group podporuje komplexní opatření přijatých na „National Diesel Forum“, zaměřených na další zlepšení kvality ovzduší ve městech.

 

  • Kromě těchto opatření BMW Group připravuje celoevropskou kampaň za obnovou vozovéhoparku, která bude mít pozitivní dopad na zdroje, klima a životní prostředí jako takové. Odteď až do 31. prosince 2017 si majitelé vznětových automobilů, splňujících emisní normu EU4 nebo nižší, budou moci nárokovat bonus až 2 tisíce eur (částka se bude odvíjet od vlastněného modelu) v případě, že svůj automobil vymění a zakoupí některý z nových vozů BMW nebo MINI. Zvolenou náhradou musí být buď BMW i3, plug-in hybrid nebo model splňující normu EU6 s kombinovanými emisemi CO2 do 130 g/km (v cyklu NEDC). Tato speciální kampaň začne záhy, zcela určitě před koncem srpna. Tento bonus je navíc k ostatním vládním finančním pobídkám.

 

  • Podle průzkumu německého Federálního úřadu pro životní prostředí z dubna 2017 produkujíautomobily BMW Group o 40 % méně emisí NOX, než kolik činí německý průměr. Tyto vynikající hodnoty platí pro naše modely splňující normu EU5 a EU6. Navíc, poznatky získané v průběhu reálného provozu mezi roky 2010 a 2015 znamenají, že BMW Group může nabídnout další optimalizaci výfukových plynů pro 225 tisíc automobilů plnících normu EU5, jež jsou v současné době v Německu v provozu – samozřejmě bez dodatečných nákladů pro majitele.

 

  • Navíc BMW Group investuje do fondu Trvale udržitelné mobility a využívá možností, které nabízí digitalizace, a podporuje velké metropole ve zvládání zvýšeného objemu mobility, a tudíž pomáhá snižovat emise. Na základě projektů, jako je strategické partnerství s městem Hamburk v zavádění elektrické mobility a výzkumný projekt „City2Share“ s městy Mnichov a Hamburk, zintenzivňuje společnost BMW Group dialogy s příslušnými městskými úřady s cílem vytvořit lepší podmínky pro zvyšující se elektromobilitu a sdílení automobilů.

 

S ohledem na současnou debatu týkající se vznětových motorů se Krüger vyjádřil následovně: „Již téměř dva roky je technologie vznětových motorů, která po technologické stránce patří na špičkovou úroveň, vysoce efektivní a mezi zákazníky velmi oblíbená, přitom je úmyslně a veřejně diskreditována. To způsobilo obrovskou nejistotou mezi miliony motoristů, která nás nikam neposune. Německý automobilový průmysl zůstane v oblasti inovací velmi silný: zajistíme řešení pro mobilitu zítřka.“

 

BMW Group opakovaně prohlásila, že její technologie čistění výfukových plynů jsou velmi odlišné od ostatních a společnost v této oblasti i nadále hledá rovnocenného konkurenta. Společnost kategoricky odmítá obvinění některých médií, že používá technologie čištění výfukových plynů, které nejsou v souladu s předpisy. „Šetření příslušných orgánů doma i v zahraničí prokázala, že vozidla BMW Group nejsou vybavena zařízeními upravujícími výsledky měření výfukových zplodin,“ vysvětluje Krüger.

 

Kromě pokračující optimalizace spalovacího motoru BMW Group usilovně pracuje na plošném zavedení elektromobility. Flexibilní automobilové platformy a výrobní závody umožní společnosti BMW Group v krátkém časovém horizontu rozhodnout, které modely, v jakém počtu a s jakým typem pohonu vyrobí – modely s vysoce účinným spalovacím motorem, plug-in hybridní nebo plně elektrické. BMW Group očekává, že prodeje elektrifikovaných automobilů v roce 2017 poprvé přesáhnou hranici 100 tisíc kusů, přičemž do tohoto počtu jsou zahrnuty všechny elektromobily BMW i3, BMW i8, plugin hybridní modely BMW iPerformance a plug-in hybridní MINI Countryman. Současná nabídka elektrifikovaných modelů zahrnuje devět modelů a v roce 2018 ji doplní zcela nové BMW i8 Roadster.

 

Krátce poté budou do kmenových značek BMW Group implementována řešení pohonu čistě na elektrický proud, kdy továrna v Oxfordu zahájí v roce 2019 výrobu elektromobilu MINI a v roce 2020 bude představena čistě elektrická verze BMW X3. Následující rok 2021 se představí nové průkopnické BMW iNEXT. Tento vůz bude vznikat v továrně v Dingolfingu – to je rozhodnutí podtrhující význam Německa jakožto základny budoucích technologií a excelentního centra elektromobility.

 

(english)

Munich.  Sheer driving pleasure, BMW i, EfficientDynamics: at the BMW Group, emotion and sustainability go hand in hand. The company’s strength as an innovator and its consistent future focus will ensure the success of premium mobility “Made in Germany”. From electric powertrains to cutting-edge, low-emission, low-carbon diesel solutions that meet Euro 6 standards, the BMW Group sets the technological benchmark.

 

“Sustainability is as much a part of us as Sheer Driving Pleasure. With BMW i, we were the first German manufacturer to make a clear commitment to electric mobility,” BMW AG Management Board Chairman  Harald Krüger  explained. “But as well as emotion and pleasure, we are convinced that future mobility must be sustainable mobility. We are driving the transition as hard and as fast as possible and have launched more electrified vehicles than any of our established competitors.”

 

However, electrification is not the only sustainable drive solution: “Future mobility will definitely depend on state-of-the-art diesels as well,” said Krüger, “because environmental protection has several dimensions: one of them is the fight against climate change.”

 

Modern, efficient diesel engines ensure lower CO2 emissions and therefore make an important contribution to protecting the environment. In addition, when it comes to many unwanted emissions, diesels are just as clean or even cleaner than petrol engines. This can certainly be said of particulate, hydrocarbon and carbon monoxide emissions, meaning that three of the four major diesel pollutant issues have been resolved and no longer have any adverse effect on air quality. This is why the BMW Group is calling for objective discussions based on facts and scientific evidence.

 

In this context, the BMW Group supports the comprehensive measures of the “National Diesel Forum” aimed at further improving air quality in cities.

    • In addition to these measures, the BMW Group is preparing an EU-wide fleet-renewal campaign which will have a positive impact on resources, the climate and the environment as a whole. Initially until 31 December 2017, owners of diesel vehicles that meet Euro 4 standards or less will be granted an environment bonus of up to €2,000 (amount dependent on model bought) when they trade in their vehicle and purchase a new BMW or MINI. Their chosen replacement must be either a BMW i3, a plug-in hybrid or a Euro 6-standard vehicle with CO2 emissions of up to 130 grams per kilometer (in the NEDC). This special campaign will begin soon, certainly before the end of August.The bonus is in addition to any other government incentives.
  • Averaged across the fleet, BMW Group diesel vehicles emit 40% less NOX than the German average, as reported by the Germany Federal Environment agency in April 2017. These excellent figures are true for both our Euro 5 and Euro 6 vehicles. In addition, experience gained through actual on-road driving between 2010 and 2015 means the BMW Group can offer an additional optimisation of the exhaust-treatment system for 225,000 of the Euro 5 models currently on the road in Germany – at no extra cost to the customer, of course.

 

  • Furthermore, the BMW Group is investing in the Sustainable Urban Mobility fund and is using the opportunities offered by digitalisation to support major cities to better handle increased traffic volumes, thereby reducing emissions. Based on projects like the strategic partnership with Hamburg on the roll-out of electric mobility and the research project “City2Share” with Munich and Hamburg, the BMW Group is intensifying its dialogue with municipal authorities in order to establish better conditions for increased electric mobility and car-sharing.

 

With regard to the current diesel debate, Krüger said, “For almost two years now, diesel technology which is cutting-edge, highly efficient and popular with customers has been deliberately and publicly discredited. This has caused tremendous uncertainty among millions of drivers and it’s not going to get us anywhere. The German automotive industry will remain strong in innovation: we will provide tomorrow’s mobility solutions.”

 

The BMW Group has repeatedly made clear that its exhaust treatment technologies are very different from others available in the market and the company continues to seek true competition in this area. The company categorically rejects allegations made by some media of non-compliant technology employed in diesel exhaust-treatment systems. “Investigations by authorities at home and abroad confirm that vehicles by the BMW Group are not rigged for testing purposes,” Krüger explained.

 

In addition to the ongoing optimisation of the internal combustion engine, the BMW Group is forging ahead with the roll-out of electric mobility. Moving forward, flexible vehicle architectures and manufacturing facilities will allow the BMW Group to decide at short notice which models and volumes to produce with what type of drive: highly efficient combustion-powered, plug-in hybrid or fully electric.

 

In 2017, the BMW Group expects sales of its electrified vehicles to exceed 100,000 for the first time in a single year, with the all-electric BMW i3, BMW i8, BMW iPerformance plug-in hybrids and the plug-in hybrid MINI Countryman all contributing to the figures. The company’s electrified range currently comprises nine electrified vehicles and will be further complemented in 2018 by the all-new BMW i8 Roadster. Shortly after that, battery-only solutions will be rolled out across the BMW Group’s core brands, with Plant Oxford starting production of the battery-powered MINI in 2019, and the battery-only BMW X3 following in 2020. The following year, 2021, will see the launch of the BMW Group’s new technology spearhead: the all-electric BMW iNEXT. This will be manufactured at Plant Dingolfing – a decision that underscores the importance of Germany as a base for future technologies and a centre of excellence for electric mobility.

 

 

 

BMW Group

BMW Group je vďaka značkám BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. Medzinárodný koncern prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 14 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2016 celosvetový predaj v objeme približne 2,367 milióna predaných automobilov a 145 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2016 činil zisk pred zdanením 9,67 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 94,16 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2016 zamestnával po celom svete 124 729 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na predvídavom a vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Group Slovakia

BMW Group Slovakia, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Group Slovakia ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby.

K prvému máju 2017 sa v Slovenskej republike nachádzalo:

Deväť autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Značka BMW i je charakteristická inovatívnou koncepciou predajných kanálov, prispôsobených špecifickej oblasti daného trhu. V rámci tejto koncepcie je BMW i na Slovensku priamo zastúpené prostredníctvom takzvaných „BMW i Agentov“. Ich sídla sa nachádzajú v dvoch mestách – v bratislavskej Dúbravke je to predajca Group M a v Žiline predajca MD Bavaria. Servisná starostlivosť pre BMW i je poskytovaná v autorizovaných BMW i  servisných centrách v mestách Bratislava, Žilina, Košice a Trenčín.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky MINI sú v Bratislave a v Košiciach.

Jeden autorizovaný, takzvaný Servis-only, servisný zástupca značky BMW je v Bratislave.

Štyria predajcovia motocyklov so servisom sú v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.  

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

 

BMW Group Slovakia

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming.

LA AUTO SHOW 2018.

Los Angeles. 28.11.2018. 
Here you will see the on demand transmission of the BMW Press Conference at the LA Auto Show.

open streaming site

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Latest Facts & Figures.

BMW Group vydalo Sustainable Value Report 2015.
Wed Mar 16 15:24:09 CET 2016
Spoločnosť
Výročná správa BMW Group za rok 2015.
Wed Mar 16 13:05:24 CET 2016
Spoločnosť
Štvrťročný Report do 31. marca 2009
Fri Nov 09 09:42:37 CET 2012
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
BMW Group zostalo na jeho ceste rastu v Číne
Fri Nov 09 09:31:46 CET 2012
Predaj a marketing
Špecifikácie BMW radu 1 xDrive 5dverový Hatch M135, 11/2012.
Tue Sep 25 17:30:00 CEST 2012
5-dverové
Show all

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť