Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

Силните финансови данни за 2022 г. потвърждават стратегията на BMW Group

BMW Group изпълнява прогнозните цели за 2022 г., като по този начин демонстрира своята оперативна сила в трудна бизнес среда. Премиум производителят значително увеличава консолидирания резултат (23 509 млн. евро / +46,4%) и излишъка (18 582 млн. евро / +49,1%) в сравнение с предходната година.

Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Корпоративни
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

Downloads.

  
Photos(1x, ~27,62 MB)
  • Висок EBT на концерна: 23,5 млрд. евро – марж на EBT: 16,5%
  • EBIT Автомобили: 10,6 млрд. евро – EBIT марж на целево ниво от 8,6% (без ефектите на консолидация от пълната консолидация на BBA: 11,2%)
  • Силен свободен паричен поток в сегмента Автомобили: 11,1 млрд. евро
  • Емисии на CO2 от новия автомобилен парк на ЕС при 105,0 г/км (WLTP) доста под релевантната граница (127,5 г/км)
  • Предложен дивидент от € 8,50 на обикновена акция
  • Zipse: „Постигнахме добри резултати при нестабилни условия“
  •  

BMW Group изпълнява целите, поставени за 2022 г. като прогноза, като по този начин демонстрира своята оперативна сила в трудна бизнес среда. Премиум производителят значително увеличава консолидирания резултат (23 509 млн. евро/+46,4 %) и излишъка (18 582 млн. евро/+49,1 %) в сравнение с предходната година. Това положително развитие се дължи на добрата ценова реализация и положителните ефекти върху продуктовия микс, както и на пълната консолидация на китайското съвместно предприятие BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA). Паричният поток от пълната консолидация на BBA на 11 февруари 2022 г. в размер на 5 011 млн. евро допринася за значително по-висок свободен паричен поток в автомобилния сегмент от 11 071 млн. евро.

Увеличаващите се обеми на продажбите на изцяло електрически модели, които представляват общо 9% от доставките през 2022 г. с увеличение от 107,7%, подкрепят по-нататъшното намаляване на стойността на емисиите на CO2 на новия автомобилен парк в ЕС. По предварителни изчисления тази стойност е 105,0 г/км (според WLTP). Тя пада под стойността от предходната година с (-) 9,4% и приложимата граница с 22,5 г/км CO2 (предходната година: 115,9 г/км; вижте речника). BMW Group продължава последователно напред с електрифицирането на своята продуктова гама и възнамерява да увеличи дела на изцяло електрическите превозни средства в общите доставки до 15% тази година.

„Успехът през 2022 г. има два основни градивни елемента: силно и страстно екипно усилие от цялата ни работна сила по целия свят – и убедителни продукти, с които предоставихме правилния отговор на предизвикателната среда“, казва председателят на борда на директорите на BMW AG, Оливер Ципсе. „Това показва, че онези, които подхождат към трансформацията смело и последователно и в същото време поддържат висока степен на гъвкавост, могат да постигнат силни резултати дори при сложни условия. Ние ще продължим да следваме този път на BMW и в бъдеще, за да продължим да водим компанията по пътя към успеха.”

Положителни ефекти в концерна чрез пълното консолидиране на BBA

През финансовата 2022 година BMW Group отново надхвърля ключовите финансови цифри от предходната година и постига значителни увеличения на продажбите, нетния доход и нетния доход.

Както се очакваше, доставките от 2 399 632 автомобила са малко под предходната година (2 521 514 автомобила/ -4,8%). Постоянно силното клиентско търсене е отразено в голямото изоставане на поръчките на компанията - това не можа да бъде напълно овладяно поради напрегнатата ситуация с доставките на полупроводникови компоненти, прекъснати вериги за доставки и ограничения заради Covid в Китай.

Електрифицираните автомобили – BEV и PHEV – представляват общо 18,1% (433 792 автомобила / +32,1% на годишна база) от доставките. Обемът на продажбите на изцяло електрически автомобили е значително по-висок от предходната година с 215 752 броя (+107,7% спрямо предходната година).

Продажбите на групата се увеличават до 142 610 млн. евро (предходната година: 111 239 млн. евро / +28,2%). Интегрираният дял от продажбите на BBA допринася значително за растежа. Освен това BMW Group се възползва от по-добра реализация на цените - както за продажби на нови автомобили, така и за препродажба на върнати от лизинг автомобили и положителните ефекти от продуктовия микс.

В значителна степен обратен ефект има включената за пръв път себестойност на продажбите на BBA. По-високите разходи за материали, суровини и логистика, по-високите разходи за рефинансиране в бизнеса с финансови услуги поради по-високите лихвени проценти и консолидационни ефекти във връзка с BBA и по-високият дял на електрифицираните превозни средства също имаха повишаващ ефект върху разходите.

Постижения в научноизследователската и развойна дейност в нови модели и електрически задвижвания от шесто поколение

Прогресивната трансформация на премиум производителя се отразява в умереното увеличение на разходите за научноизследователска и развойна дейност: направени са общо 6 624 млн. евро разходи за научноизследователска и развойна дейност според IFRS (предходната година: 6 299 млн. евро / + 5,2%). Изследователската и развойната работа е свързана основно с новите модели и NEUE KLASSE, както и с развойната работа за планираното шесто поколение електрически задвижвания. Освен това допълнителни средства се вляха в дигитализацията на автомобилния парк и автоматизираното шофиране.

От друга страна, процентът на R&D (HGB) намалява поради увеличението на продажбите спрямо предходната година и възлиза на 5,0% (предходната година: 6,2%).

Инвестициите в имоти, машини и съоръжения и други нематериални активи възлизат на 7 791 млн. евро през 2022 г. (предходна година: 5 012 млн. евро/ +55,4%). Увеличението се дължи на първите интегрирани инвестиции на BBA, както и на капиталовите разходи, направени за нови модели като BMW Серия 7 и BMW X1. Допълнителни средства се вливат и в ускореното нарастване на BEV. Коефициентът на инвестиция е 5,5%.

За годината като цяло концернът постига печалба преди финансовия резултат от 13 999 млн. евро (предходна година: 13 400 млн. евро / +4,5%). Консолидираните печалби преди данъци също показват силно увеличение: те достигат до много солидната цифра от 23 509 млн. евро (предходна година: 16 060 млн. евро/ +46,4%) ‒ главно поради ефектите от оценката във връзка с пълната консолидация на BBA. Маржът на EBT в групата е 16,5% (предходна година: 14,4%; +2,1 %).

Излишъкът на групата възлиза на 18 582 млн. евро (предходна година: 12 463 млн. евро / +49,1%).

Предложен е дивидент от 8,50 евро

Акционерите на премиум производителя ще участват в успеха на финансовата 2022 година. В зависимост от одобрението на годишното общо събрание, балансовата печалба ( HGB ) от 5 481 млн. евро (предходна година: 3 827 млн. евро / +43,2%) от нетния доход на BMW AG за годината трябва да бъде разпределена между акционерите. Като се има предвид целевият коридор за коефициент на изплащане от 30-40% от нетната печалба за годината, разпределена към акционерите на BMW AG, Управителният съвет и Надзорният съвет ще предложат на годишното общо събрание на 11 май дивидент от 8,50 евро за обикновена акция (предходната година: 5,80 евро) и 8,52 евро за привилегирована акция (предходната година: 5,82 евро). Временният коефициент на изплащане е 30,6% (предходната година: 30,9%).

Обратно изкупуване на акции през 2022 г за 1,28 млрд. евро

Въз основа на разрешението, дадено от годишното общо събрание през май 2022 г., Управителният съвет реши да изкупи обратно акции на стойност до 2 млрд. евро. Към декември 2022 г. около 15,3 млн. обикновени акции за 1 172 млн. евро и около 1,4 млн. привилегировани акции за 106 млн. евро са изкупени обратно и отчетени като собствени акции. Към 31 декември 2022 г. BMW AG притежава около 16,8 млн. собствени акции с номинална стойност 16 760 957 евро или 2,53% от акционерния капитал. Към 7 март 2023 г. BMW Group е изкупила обратно акции на обща стойност почти 1,6 млрд. евро и по този начин притежава 3,03% от акционерния капитал.

„Ние надеждно включваме всички наши акционери в успеха на компанията в съответствие с нашите обещания. Дивидентът от 8,50 евро за 2022 г. отразява нашата финансова сила – особено след като го изплащаме успоредно с необходимите високи инвестиции в трансформацията на компанията“, казва Николас Петер, член на борда на директорите по финанси в BMW AG.

Пълната консолидация на BBA със силни ефекти в автомобилния сегмент

През 2022 г. автомобилният сегмент се възползва от ново увеличение на продажбите на модели с високи приходи, подобрена ценова реализация и продължаващо положително развитие на пазарите на употребявани автомобили. По-добрата ценова реализация и по-високият продуктов микс, както и по-големият бизнес с резервни части и аксесоари имат ефект върху увеличаването на продажбите. Освен това положителните ефекти на преизчисляването увеличават приходите от продажбите.

Благодарение на пълната консолидация на BBA, приходите на сегмента са значително по-високи в размер на 123 602 млн. евро (предходна година: 95 476 млн. евро / +29,5%). Разходите за продажби също се повишават значително: от една страна, в резултат на по-високи ефекти от пълната консолидация на BBA – като обезценяване и амортизация от разпределението на покупната цена от около 1,8 млрд. евро и елиминиране на междинни печалби на обща стойност около 1,3 млрд. евро. От друга страна, разходите за продажби също са отрицателно повлияни от значително по-високите разходи за материали и логистика, особено поради ограничената наличност на полупроводници и прекъсвания на веригата за доставки, както и увеличенията на цените на суровините и енергията.

Печалбата преди финансовия резултат ( EBIT ) за отчетната година възлиза на 10 635 млн. евро (предходна година 9 870 млн. евро/ +7,8%). При 8,6% (предходна година: 10,3%; -1,7 %), маржът EBIT за сегмента е в горния край на ориентировъчния диапазон от 7-9%.

Без гореспоменатите ефекти от 3,1 млрд. евро от пълната консолидация на BBA маржът на EBIT щеше да достигне 11,2%.

Финансовият резултат на сегмента от 8 283 млн. евро е значително по-висок на годишна база (предходна година: 1 935 млн. евро / +328,1%). Това силно увеличение през отчетната година до голяма степен произтича от ефектите от преоценката на държани преди това дялови участия в BBAот малко под 7,7 млрд. евро в другия финансов резултат.

Печалбата на сегмента преди данъци ( EBT) за финансовата 2022 г. възлиза на 18 918 млн. евро и следователно е значително по-висока от цифрата за предходната година (предходна година: 11 805 млн. евро/ +60,3%).

Свободният паричен поток в автомобилния сегмент достига много солидни 11 071 млн. евро (предходната година: 6 354 млн. евро/ +74,2%) в края на годината.

Възвръщаемостта на вложения капитал ( RoCE ) за автомобилния сегмент през 2022 г. е в рамките на целевия диапазон от 14-19% при 18,1% (предходна година: 24,0%/ -5,9 %).

„Интегрирането на нашето китайско съвместно предприятие в автомобилния сегмент извежда нашите бизнес операции на ново ниво. През 2022 г. това ни осигури значителен попътен вятър. Продължаваме да държим силна позиция в основните региони на света със силна продуктова гама и ще продължим да се възползваме по-специално тази година от търсенето на нашите електрифицирани превозни средства и модели от най-висок клас“, каза в четвъртък в Мюнхен Николас Петер, член на Управителният съвет на BMW AG, отговарящ за финансите.

Повече конкуренция и промени в рисковата ситуация за финансовите услуги

В сектора на финансовите услуги през 2022 г. за нови автомобили повлияха интензивната конкуренция, по-високите лихвени проценти и инфлацията, както и ограничената наличност на превозни средства. Общият обем на договорите за финансиране и лизинг с клиенти на дребно е намалял (-) с 12,6% до 55 449 млн. евро (предходна година: 63 414 млн. евро). Процентът на новите автомобили на BMW Group, наети или финансирани от сегмента за финансови услуги, възлиза на 41,0% за 2022 г. (предходна година: 50,5%/ -9,5 %). По-добрите транзакционни цени и подобреният продуктов микс довеждат до по-висок среден обем на финансиране на превозно средство през отчетния период.

Печалбите преди данъци ( EBT ) в сегмента на финансовите услуги възлизат на 3 205 млн. евро в края на отчетната година (предходна година: 3 753 млн. евро/ -14,6%) ‒ като предходната година се характеризира с изключително положителна рискова ситуация. През отчетната година са направени по-високи провизии за кредитен риск в отговор на геополитическата несигурност и по-слабите макроикономически перспективи.

Като следствие от по-ниските печалби преди данъци, сегментът на финансовите услуги постига възвръщаемост на собствения капитал ( ROE ) от 17,9% (предходна година: 22,6%/ -4,7 %), напълно в съответствие с коригираните насоки на компанията от 17 -20% (коригиран от 14-17% в тримесечния отчет за Q2/2022).

Офанзива на електрификацията и продължаващ ръст за BMW Motorrad

През 2022 г.  със серийното представяне на електрическия скутер BMW CE 04 BMW Motorrad продължи да развива електрифицирането на марката в областта на градската мобилност. Доставките в сегмента на мотоциклетите достигнат нов исторически връх от 202 895 доставки през 2022 г. (предходна година: 194 261 единици/ +4,4%). Въпреки че представянето на европейските пазари, с изключение на Франция (+6,7% на годишна база), е по-малко динамично, продажбите в Китай (+7,7% на годишна база) отбелязват солидно увеличение, а доставките в Северна и Южна Америка се увеличават значително (+14,4% на годишна база).

Бизнес ефективността се облагодетелства от този ръст на продажбите, съчетан с положително ценообразуване и ефекти от продуктовия микс. По-високите разходи за материали и логистика повлияха на мотоциклетния сегмент през отчетната година.

Сегментът отчете приходи от 3 176 млн. евро (предходна година: 2 748 млн. евро/ +15,6%), с EBIT от 257 млн. евро (предходна година: 227 милиона евро/ +13,2%). Маржът EBIT възлиза на 8,1% (предходна година: 8,3%/ -0,2 %) и следователно е в рамките на ориентировъчния диапазон от 8-10%.

По-високите приходи повишават възвръщаемостта на вложения капитал (RoCE) до 24,9%, което е малко над планирания диапазон от 19-24% (предходна година: 21,9%/ +3 процентни пункта).

BMW Group отбелязва успешно четвърто тримесечие

През четвъртото тримесечие на 2022 г. многобройни ограничения водят до съкращения на производството и затваряне на китайски представителства. В същото време лекото облекчаване на недостига на полупроводникови компоненти допринася за по-високи обеми на производство и продажби като цяло.

През този период доставките на трите премиум автомобилни марки BMW, MINI и Rolls-Royce се покачват значително до 651 794 броя  (предходна година: 589 290/ +10,6%). Ефектите от разширената гама електрифицирани модели са ясно видими през четвъртото тримесечие: със 150 508 продадени електрифицирани превозни средства, техният дял от общия обем на продажбите се повишава до 23%. Приходите на групата възлизат на 39 522 млн. евро (предходна година: 28 408 млн. евро / +39,1%).

Печалбата на групата преди данъци за четвъртото тримесечие се увеличи значително до 3 253 млн. евро (предходна година: 2 907 млн. евро/ +11,9%), докато маржът на EBT достига 8,2%. Нетната печалба на групата за същия период възлиза на 2 175 млн. евро (предходна година: 2,256 млн. евро/ -3,6%).

Печалбата преди данъци и лихви в автомобилния сегмент EBIT е значително по-висока в размер на 2 932 млн. евро (предходна година: 1 925 млн. евро/ +52,3%), поради ефекта от пълната консолидация на BBA и по-високите обеми на продажбите. Печалбата на автомобилния сегмент EBIT за последното тримесечие на годината беше 8,5% (предходна година: 7,7%). Свободният паричен поток на сегмента възлиза на 1 195 млн. евро (предходна година: 55 млн. евро).

Поради по-високите разходи за рефинансиране и увеличените провизии за кредитен риск, сегментът на финансовите услуги отчита по-ниски печалби преди данъци от 533 милиона евро (предходна година: 829 милиона евро/ -35,7%).

Броят на служителите е значително по-висок на годишна база

BMW Group има 149 475 служители в края на 2022 г. (предходна година: 118 909/ +25,7%). Това значително увеличение се дължи главно на пълната консолидация на BMW Brilliance Automotive Ltd., с почти 26 000 служители, интегрирани в BMW Group. По-нататъшното увеличение на броя на служителите във всички сегменти беше главно в областта на развойната дейност и ИТ, както и в глобалната производствена мрежа на BMW Group.

Предложение за преизбиране на член на Надзорния съвет

Настоящият мандат на члена на Надзорния съвет и председателя на Одитния комитет д-р Курт Бок ще приключи на годишното общо събрание на 11 май 2023 г. Надзорният съвет ще предложи преизбирането на Бок за нов четиригодишен мандат на годишното общо събрание. Кандидатът се счита за независим от Надзорния съвет.

* * *

На годишната конференция на BMW Group на 15 март 2023 г. ще бъде публикувана допълнителна информация относно финансовия отчет на групата за 2022 г. и перспективите за текущата финансова година.

Можете да проследите виртуалното събитие на живо в интернет на: https://www.live. bmwgroup.com/en/live-streaming/. Годишният доклад на BMW Group за 2022 г. ще бъде публикуван на 15 март в 7.30 ч. (CET) на адрес https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/company-reports.html

 

The BMW Group – an overview

2022

2021

Change in %

Deliveries to customers

    

Automotive 1

units

2,399,632

2,521,514

-4.8

thereof:  BMW

units

2,100,689

2,213,790

-5.1

 MINI

units

292,922

302,138

-3.1

 Rolls-Royce

units

6,021

5,586

7.8

Motorcycles

units

202,895

194,261

4.4

 

 

 

 

 

Employees                                    (compared to 31 Dec. 2021)

149,475

118,909

25.7

 

 

 

 

 

Automotive Segment EBIT margin

percent

8.6

10.3

-1.7%age points

Motorcycles Segment EBIT margin

percent

8.1

8.3

-0.2%age points

EBT margin BMW Group 2

percent

16.5

14.4

2.1%age points

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

142,610

111,239

28.2

thereof:   Automotive

€ million

123,602

95,476

29.5

Motorcycles

€ million

3,176

2,748

15.6

Financial Services

€ million

35,122

32,867

6.9

Other Entities

€ million

8

5

60.0

Eliminations

€ million

-19,298

-19,857

-2.8

 

 

 

 

 

Profit before financial result (EBIT)

€ million

13,999

13,400

4.5

thereof:   Automotive

€ million

10,635

9,870

7.8

Motorcycles

€ million

257

227

13.2

Financial Services

€ million

3,163

3,701

-14.5

Other Entities

€ million

-203

-8

-

Eliminations

€ million

147

-390

-

 

 

 

 

 

Profit before tax (EBT)

€ million

23,509

16,060

46.4

thereof:   Automotive

€ million

18,918

11,805

60.3

Motorcycles

€ million

269

228

18.0

Financial Services

€ million

3,205

3,753

-14.6

Other Entities

€ million

995

531

87.4

Eliminations

€ million

122

-257

-

 

 

 

 

 

Income taxes

€ million

-4,927

-3,597

37.0

Net profit

€ million

18,582

12,463

49.1

Earnings per share (common/preferred share)

 €

27,31/27,33

18.77/18.79

45.5/45.4

1 including joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang (1 January to 10 February 2022: 96,133 vehicles, 2021: 651,236 vehicles, 2020: 602,247 vehicles, 2019: 538,612 vehicles, 2018: 455,581 vehicles, 2017: 385,705 vehicles).

2 Ratio of Group earnings before taxes to Group revenues.

 

 

The BMW Group – an overview

Q4 2022

Q4 2021

Change in %

Deliveries to customers

    

Automotive 1

units

651,794

589,290

10.6

thereof:  BMW

units

566,823

510,722

11.0

 MINI

units

83,651

77,300

8.2

 Rolls-Royce

units

1,320

1,268

4.1

Motorcycles

units

43,562

37,652

15.7

 

 

 

 

 

Employees                                            (compared to 31 Dec. 2021)

149,475

118,909

25.7

 

 

 

 

 

Automotive Segment EBIT margin

percent

8.5

7.7

0.8%age points

Motorcycles Segment EBIT margin

percent

-9.4

-19.8

10.4%age points

EBT margin BMW Group 2

percent

8.2

10.2

-2.0%age points

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

39,522

28,408

39.1

thereof:   Automotive

€ million

34,571

25,103

37.7

Motorcycles

€ million

691

486

42.2

Financial Services

€ million

9,086

8,688

4.6

Other Entities

€ million

2

2

0

Eliminations

€ million

-4,828

-5,871

17.8

 

 

 

 

 

Profit before financial result (EBIT)

€ million

3,500

2,487

40.7

thereof:   Automotive

€ million

2,932

1,925

52.3

Motorcycles

€ million

-65

-96

32.3

Financial Services

€ million

536

832

-35.6

Other Entities

€ million

-16

-5

-

Eliminations

€ million

113

-169

-

 

 

 

 

 

Profit before tax (EBT)

€ million

3,253

2,907

11.9

thereof:   Automotive

€ million

3,009

2,149

40.0

Motorcycles

€ million

-57

-96

40.6

Financial Services

€ million

533

829

-35.7

Other Entities

€ million

-263

153

-

Eliminations

€ million

31

-128

-

 

 

 

 

 

Income taxes

€ million

-1,078

-651

65.6

Net profit

€ million

2,175

2,256

-3.6

Earnings per share (common/preferred share)

 €

3.43/3.44

3.39/3.40

1.2/1.2

1 including the joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

2 Ratio of Group earnings before taxes to Group revenues.

 

GLOSSARY – explanatory comments on key performance indicators

 

Deliveries to customers
A new or used vehicle is recorded as a delivery once it is handed over to the end user (which also includes leaseholders under lease contracts with BMW Financial Services). In the US and Canada, end users also include (1) dealers when they designate a vehicle as a service loaner or demonstrator vehicle and (2) dealers and other third parties when they purchase a company vehicle at auction and dealers when they purchase company vehicles directly from the BMW Group. Deliveries may be made by BMW AG, one of its international subsidiaries, a BMW Group retail outlet, or independent third-party dealers. The vast majority of deliveries – and hence the reporting of deliveries to the BMW Group – is made by independent third-party dealers. Retail vehicle deliveries during a given reporting period do not correlate directly to the revenues that the BMW Group recognises in respect of that particular reporting period.

 

EBIT

Profit before financial result. Profit before financial result comprises revenues less cost of sales, less selling and administrative expenses and plus/minus net other operating income and expenses.

 

EBIT margin

Profit/loss before financial result as a percentage of revenues.

 

EBT

EBIT plus financial result.

 

Payout ratio (see page 4)

The payout ratio is preliminary. Although the Management Board and Supervisory Board are proposing a fixed dividend per share to the general meeting, the number of dividend-entitled shares is expected to fall even further as a result of the ongoing share buy-back program between now and the Annual General Meeting. Accordingly, the total amount paid out to shareholders until May 11 presumably will also change.

 

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 31 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2022 г. BMW Group е реализирала около 2.4 млн. автомобила и над 202 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2021 г. е приблизително  16,1 млрд. евро при приходи от 111,2 млрд. евро. Към 31 декември 2021 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 118 909 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

THE NEW BMW i5.

Munich. Here you can see the webcast of the Digital World Premiere of the new BMW i5.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.