Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

От отпадъци до суровини: проектът Car2Car разработва технологии за оптимизирано рециклиране на стари автомобили.

Консорциум с участието на индустрия и наука, ръководен от BMW Group, извършва основна работа за кръговата икономика в автомобилното производство. +++ Търсят се иновативни процеси за разглобяване и интелигентно сортиране за увеличаване на степента на рециклиране на алуминий, стомана, стъкло, мед и пластмаса. +++ BMW Group иска да увеличи дела на вторичните материали в производството на автомобили до 50 % и да използва все повече Post-Consumer материали.

Технологии
·
Алтернативни задвижващи системи, бъдеща мобилност
·
Производство и рециклиране
·
Устойчиво развитие
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

BMW Group поема управлението на нов проект в областта на кръговата икономика в автомобилостроенето. Заедно с представители на рециклиращата индустрия, преработвателите на суровини и науката, компанията работи за повишаване на качеството на вторичните суровини, които се получават от рециклирането на излезли от употреба автомобили. Проектът, финансиран от Федералното министерство на икономиката и опазването на климата с 6,4 млн. евро като част от директивата „Нови превозни средства и системни технологии“, се нарича Car2Car и се фокусира върху материалите алуминий, стомана, стъкло, мед и пластмаса. Благодарение на иновативните процеси на разглобяване и автоматизирано сортиране, в бъдеще при производството на нови автомобили ще е възможно в много по-голяма степен да се използват рециклирани материали, произведени от излезли от употреба превозни средства. Част от проекта за финансиране е и задълбочена оценка както на екологичните, така и на икономическите ефекти от Closed-Loop рециклиране на изследваните материали.  

Парламентарният държавен секретар на федералния министър на икономиката и опазването на климата Михаел Келнер: „Успешната трансформация на автомобилните производителите и доставчиците е ключова за Германия като бизнес локация. По-силната кръгова икономика, която запазва и рециклира ресурсите, е важна стъпка към климатичната неутралност и в същото време осигурява сигурност на веригите за доставки. Следователно иновационните проекти в тази област са от голямо значение. Стимулирането от Федералното министерство на икономиката помага да се намали зависимостта на автомобилната индустрия от вноса на суровини и да се осигури доставката на суровини за икономиката в дългосрочен план, за да се подпомогне създаването на промишлена добавена стойност."

Уве Колер, ръководител разработки на каросерии, екстериор и интериор, BMW Group: ,,BMW Group последователно залага на технологичните иновации като двигател за повече устойчивост във всички области на веригата на стойността. Ноу-хауто на различните партньори, обединени в този проект, има потенциала да разработи напълно нови решения за добив на ценни вторични суровини. Това прави възможно опазването на природните ресурси и намаляването на емисиите на CO2 още в етапа на производство на нашите автомобили."

BMW Group си поставя за цел да увеличи дела на вторичните материали в новите автомобили на своите марки от около 30 до 50 %. За да може това да се реализира на практика, още при проектирането на нови модели вече се взима предвид възможността за рециклиране на използваните материали. Освен това от основно значение е да се проектира по нов начин рециклирането на превозни средства в края на техния продуктов жизнен цикъл. Възстановените по време на рециклирането суровини могат да се използват в смисъла на кръговата икономика само ако отговарят и на високите стандарти за качество, които BMW Group поставя за материалите за премиум автомобили.

Като част от проекта BMW Group предоставя 500 излезли от употреба автомобили. За да се покрие представителен спектър, се използват различни модели от собственото портфолио на компанията – от MINI до Rolls-Royce, с двигатели с вътрешно горене, Plug-in хибридни системи и изцяло електрически задвижвания. Фокусът на партньорите в проекта е поставен върху проучването на потенциала за надграждане в затворени потоци на материали за автомобили. Трябва да се оцени до каква степен ограничаването на материалните потоци към автомобилите влияе върху качеството и чистотата на вторичните материали.

Изкуственият интелект като средство за ефективна кръгова икономика

За да запази възможно най-голяма част от добавената стойност, използвана първоначално за производството на автомобил, консорциумът Car2Car разработва качествена, икономически и екологично оптимална точка на рентабилност между разглобяването и Post-Shredder технологията.

Понастоящем процесите на рециклиране са свързани с високо ниво на ръчен труд и загуби в чистотата на материала и следователно са икономически привлекателни само за много малко компоненти на автомобилите. Car2Car трябва да предостави добре обосновани препоръки за иновативни рамкови условия, така че в бъдеще ефективната кръгова икономика да обещава по-висока добавена стойност в сравнение с придържането към конвенционалните линейни процесни вериги.

Използването на дигитални технологии и изкуствен интелект може все повече да автоматизира и ускори процесите на рециклиране, които преди са се извършвали ръчно. Така например процесът на разглобяване може да бъде частично или дори високо автоматизиран с помощта на роботизирана технология. Интегрирането на системи за оптично и поддържано от AI откриване и сортиране на рециклируеми материали в Post-Shredder процеса позволява значително повишаване на качеството и чистотата на материалите алуминий, стомана, стъкло, мед и пластмаса. За да се постигне това, освен всичко друго, трябва да се разработи сензорна технология с базирано на изкуствен интелект откриване на рециклируеми материали, както и други спектроскопски методи (напр. лазерно индуцирана плазмена спектроскопия), която идентифицира различни стоманени и алуминиеви сплави. По този начин може да се постигне значително по-висока степен на чистота на получените суровини. Това не само увеличава количеството вторични суровини при всички подходящи за производството на нови автомобили материали, но също така значително намалява усилията за обработка, необходими за превръщането на скрапа в суровини за повторна употреба.

BMW Group се ангажира по най-различни начини в областта на кръговата икономика

Като единствен производител на автомобили и водещ партньор в проекта Car2Car, BMW Group последователно развива трансформацията към кръгова икономика. „Ние поемаме отговорност и използваме холистичен подход, за да търсим конкретни решения за ефективно използване на ресурсите“, казва Хилке Шаер, ръководител на проекти в BMW Group. „Чрез взаимодействието на партньори от индустрията и научните изследвания, в проекта Car2Car се създават практически иновации, от които се очакват потенциали за мащабиране за бъдещето.“

BMW Group също така отговаря за проекта на консорциума „Future Sustainable Car Materials" (FSCM). Под нейно ръководство изследователски институции и компании работят заедно върху иновативни процеси и концепции за материали за устойчиво използване на вторични материали и за намаляване на въглеродния отпечатък на суровини като стомана или алуминий. Използването на вторичен алуминий е отличен пример за това как последователното използване на рециклиран материал намалява емисиите на парникови газове.

BMW Group също така извършва важна работа и при за конкретното рециклиране на автомобили след използването им. Компанията е единственият автомобилен производител, който от 1994 година има собствен център за рециклиране. Всяка година в центъра за рециклиране и разглобяване (ROZ) в Унтершлайсхайм до Мюнхен се рециклират до 10 000 автомобила. Натрупаните знания и решения не се ползват само в рамките на концерна, а са достъпни за всички участници в рециклиращата индустрия.

 

Проектът Car2Car е с участието на следните партньори:

 

BMW AG

TU Bergakademie Freiberg, lnstitut MVTAT

TU Bergakademie Freiberg, lnstitut IEST

TU Bergakademie Freiberg, lnstitut IGT

Helmholtz-lnstitut Freiberg fur Ressourcentechnologie am HZDR

Technische Universittit Munchen, Professur Circular Economy

Technische Universittit Munchen, Lehrstuhl fml

Technische Universittit Munchen, lnstitut iwb

Scholz Recycling GmbH

STEINERT UniSort GmbH

thyssenkrupp Steel Europe AG

Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH

Aurubis AG

Novelis Deutschland GmbH

OETINGER Aluminium GmbH

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 30 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2022 г. BMW Group е реализирала над 2.4 млн. автомобила и над 202 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2022 г. е приблизително 23,5 млрд. евро при приходи от 142,6 млрд. евро. Към 31 декември 2022 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 149 475 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

 

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

Media & Stakeholder Days.

01.09. and 02.09.2023.

Follow our webcasts of the MINI and BMW Group Keynotes at the Media & Stakeholder Days 2023.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.