Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Bulgaria · Article.

BMW Group поддържа курс на печеливш растеж

+++ Ципсе: „Последователно и успешно прилагане на стратегията“ +++ EBT марж на Групата от 11,0 % за цялата година +++ EBIT марж на автомобилния сегмент 9,8% през 2023 г. +++ Делът на BEV в доставките през 2023 г. е 15%, според прогнозите +++ Емисии на CO2 от  автопарка в ЕС възлизат на 102,1 г/ км(WLTP) ‒ много под границата от 128.5 г/км +++ Предложен дивидент от 6,00 евро на обикновен акция +++

Продажби и маркетинг
·
Корпоративни финанси, факти и цифри
·
Корпоративни
 

Press Contact.

Hristina Peycheva
BMW Group

Tel: +359-2-80-607-33

send an e-mail

BMW Group постига бизнес целите си за финансовата 2023 година, според прогнозите. Въпреки силната конкуренция и нестабилните условия, компанията успешно запазва печелившия си ръст и защитава водещата си позиция в световния премиум сегмент: Общо 2 554 183 премиум превозни средства са доставени на клиенти през годината към края на декември (2022: 2 399 632 броя/ +6,4%) - включително 717 620 броя през четвъртото тримесечие (Q4 2022: 651 794 броя/ +10,1%). Доставките за цялата година отбелязват солидно увеличение, което води до пазарен дял от 3,3%.

Двигателят за силните финансови резултати на BMW Group е продължаващото високо търсене на нейните продукти: маржът EBT на групата достигна 11.0% (2022: 16.5%; Q4: 8.6%; 2022: 8,2%), над стратегическата цел от 10%. Маржът на EBIT в автомобилния сегмент от 9.8% (2022: 8.6%; Q4: 8.5%; Q4 2022: 8.5%) е в прогнозния целеви диапазон от 9.0-10.5%.

През 2023 г. свежата и атрактивна гама от напълно електрически превозни средства на компанията е ключов двигател на растежа. BMW Group реализира общо 375 716 напълно електрически автомобила (2022: 215 752 броя/ +74,1%), постигайки дял от около 15% от общите продажби, както беше планирано. С доставените PHEV автомобила, BMW Group е доставила общо 565 875 електрифицирани автомобила (2022:433,792 броя/ +30,5%) и така техният дял  от продажбите достига до 22%.

Електрификацията на автомобилното портфолио допринася значително за намаляване на емисиите на CO2 на Групата, както и за продължаващото намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния парк. При европейската флотилия на BMW Group продължи да намалява емисиите през 2023 г.: по предварителни данни - 102,1 г/км CO2 (според WLTP; 2022: 105 г/км -2.8%)  значително под целта, поставена от Европейския съюз от 128,5 г/км.

„2023 г. демонстрира как изпълняваме стратегията си последователно и успешно. Отбелязахме силен растеж и значително увеличихме делът на напълно електрически превозни средства, като същевременно подобрихме оперативната си рентабилност. Много хора говорят за „трансформация“. За нас това е по-скоро въпрос на непрекъснат напредък“, казва Оливър Ципсе, председател на Управителния съвет на BMW AG. „Напредваме напред по нашия курс — предлагаме на клиенти си най-новите технологии и иновации, независимо от силовия агрегат на автомобила. По този начин се стремим да продължим да доставяме убедителни продукти, които да предизвикат силно търсене.“

Солидно увеличение на приходите на групата

Приходите на групата отчитат стабилно увеличение през цялата година и се покачват до 155,498 млрд. евро (2022 г.: 142,610 млрд. евро/ +9.0% /коригирани за ефектите на валутните разлики: +13,1%).

В периода от януари до декември 2023 г. приходите на BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) са напълно включени; през предходната година това бе валидно само от 11 февруари 2022 г. нататък, след пълната консолидация. Това трябва да се вземе предвид при сравнения на годишна база.

В допълнение към пълната консолидация, приходите са основно водени от по-високите обеми на продажбите и положителните ефекти от продуктовия микс. По-високите лихвени проценти и попътния вятър от финансирането на заеми също допринасят за ръста на приходите, които са повлияни от валутните въздействия от китайския юан и щатския долар.

 

Разходите за развойна дейност достигат нов връх

Разходите на BMW Group за научноизследователска и развойна дейност за цялата година нарастват значително до 7,538 млрд. евро (2022 г.: 6,624 млрд. евро/ +13,8%). В допълнение към разходите за разработване на нови модели, като новото BMW Серия 5, X3 и X5 (актуализация на модела), Rolls-Royce Spectre* и бъдещите модели за NEUE KLASSE, разходите за научноизследователска и развойна дейност са насочени предимно към по-нататъшна електрификация и дигитализация на портфолиото превозни средства и автоматизираното шофиране.

Коефициентът на научноизследователска и развойна дейност (съгласно Германския търговски кодекс) за цялата година е 5.0 % (2022:5.0%) и следователно е във горния край на дългосрочния целеви диапазон на компанията от 4,0 - 5,0%.

Капиталовите разходи на BMW Group се увеличават през цялата година до 8,836 млрд. евро (2022 г.: 7,791 млрд. евро/+8,5%). Значителни инвестиции са насочени към модулите за електрификация и автономно задвижване, както и за създаване на капацитет за производство на високоволтови батерии на различни пазари и изграждане на завода в Дебрецен, Унгария.

Коефициентът на капиталовите разходите за 12-месечния период възлиза на 5.7% (2022: 5.5%).

„Правим големи инвестиции в иновативни технологии и електрификация и дигитализация на нашите продукти и заводи. Инвестираме в бъдещето на BMW Group и генерираме силен свободен паричен поток. Нашите силни финансови резултати проправят пътя за това. Нашата рентабилност днес поставя основата на нашия успех в бъдеще. Благодарение на високоефективни премиум превозни средства с водещи технологии, ние се стремим да поддържаме печелившия си растеж в бъдеще“, каза Валтер Мертл, член на Управителния съвет, отговарящ за финансите.

Печалбата (EBIT) на Групата значително по-висока

Годишната печалба на компанията преди финансовия резултат (EBIT) отразява силните оперативни резултати на BMW Group: През 2023 г. EBIT се покачва до 18,482 млрд. евро (2022 г.: 13, 999 млрд. евро/ +32,0%). В допълнение към пълната консолидация на BBA и по-високите доставки на превозни средства, по-ниските междусегментни елиминации, свързани с лизинговия бизнес, също оказват положителен ефект.

Между януари и декември BMW Group отчита приходи преди данъчно облагане (EBT) от 17,096 млрд. евро (2022 г.: 23,509 млрд. евро/-27,3%). Тук отрицателната стойност на финансовия резултат от -1,386 млрд. евро (2022 г.: 9,510 млрд. евро) отразява съответния базов ефект: през предходната година преоценката на дяловете от собствения капитал на BBA в размер на 7,7 млрд. евро като част от пълната консолидация значително увеличи финансовия резултат на BMW Group, печалбата на групата и нетната печалба на групата.

Маржът на EBT за януари до декември достига 11.0% (2022 г.: 16.5%).

Нетната печалба на групата за 12-месечния период възлиза на 12,165 млрд. евро (2022 г.: 18,582 млрд. евро/-34,5%). Без ефекта на еднократна преоценка нетната печалба на групата би била по-висока на годишна база, като EBT маржът е равен на този от предходната година.

Значително увеличение на EBIT в автомобилния сегмент през месец декември

В автомобилния сегмент пълната интеграция на оперативния бизнес на BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), по-високите обеми продажби и положителните ефекти от продуктовия микс повишават  приходите за 12-месечния период със 7,0% до 132,277 млрд. евро (2022 г.: 123,602 млрд. евро/ коригирани с ефектите на валутните курсове: +11,3%), както и по-високите приходи от следпродажбения бизнес. Отрицателните ефекти на валутните трансакции, предимно от китайския юан и щатския долар, повлияват на растежа на приходите: С изключение на тези неблагоприятни фактори, приходите отбелязват значително увеличение от 11,3% за цялата година.

Обезценката и амортизацията от разпределението на покупната цена във връзка с пълната консолидация от около 1,4 млрд. евро повлияват на продажбените разходи на сегмента за цялата година, както и лекото увеличение на разходите за продажби и административните разходи.

Печалбите на автомобилния сегмент преди финансовия резултат (EBIT) за цялата година също са значително по-високи – 12,981 млрд. евро (2022 г.: 10,635 млрд. евро/ +22,1%). Положителен ефект оказва целогодишното включване на резултата от BBA и от нетния ефект на обема, микса и ценообразуването, водени от по-високия обем на продажбите и по-високия дял на автомобилите от луксозен клас и BMW M. Насрещните ветрове са резултат от по-високите разходи за научноизследователска и развойна дейност и увеличените производствени разходи спрямо 2022 г., както и от по-високия дял на електрифицираните превозни средства. EBIT маржът за този период е 9.8% (2022 г.: 8.6%; +1.2 %-т.). Ако се изключи обезценката и амортизацията на активите на BBA от посоченото по-рано разпределение на покупната цена в размер на 1,4 млрд. евро, маржът на EBIT възлиза на 10,8%.

Благодарение на това положително развитие на печалбите свободният паричен поток на сегмента възлиза на 6,942 млрд. евро към края на декември (2022 г.: 11,071 млрд. евро/-37,3%). Предходната година включва положителния еднократен ефект от около 5 млрд. евро от пълната консолидация на BMW Brilliance.

Програмата за обратно изкупуване на акции на BMW AG продължава

Въз основа на решението на годишното общо събрание през май 2022 г., Управителният съвет взе решение за обратно изкупуване на акции на стойност до 2,0 млрд. евро. По време на първоначалната програма за обратно изкупуване на акции между юли 2022 г. и юни 2023 г. BMW AG откупи общо 22 199 529 акции обикновени акции за 1,850 млрд. евро и 1 923 871 акции с привилегировани акции за 150 млн. евро. Това се равнява на 3,78% от текущия акционерен капитал. В съответствие с решението на Управителния съвет всички придобити акции са оттеглени през третото тримесечие на 2023 г.

Втората програма за обратно изкупуване на акции, на стойност до 2,0 млрд. евро, започна през юли 2023 г. До края на 2023 г. BMW AG е придобила 4 218 363 обикновени акции и 942 892 привилегировани акции. За обратно закупените акции в този първи транш е платена обща покупна цена (без случайни разходи за придобиване) от около 500 млн. евро. Това съответства на 0,81% от текущия акционерен капитал.

Втората програма за обратно изкупуване на акции продължи през януари 2024 г. с втори транш. Към 12 март 2024 г. BMW Group е изкупила обратно 7 531 194 акции с обща стойност 734 млн. евро и по този начин притежава 1,18% от текущия акционерен капитал.

Втората програма за обратно изкупуване на акции ще бъде приключена не по-късно от 31 декември 2025 г.

Предлага се дивидент в размер на 6.00 евро

Акционерите ще участват в успеха на финансовата 2023 година. При одобрение от годишното общо събрание, неразпределената печалба на компанията (съгласно Германския търговски кодекс) в размер на 3,802 млрд. евро (2022 г.: 5,481 млрд. евро/-30,6%), представляваща предварителен коефициент на изплащане от 33,7% (2022 г.: 30,6%), ще бъде разпределена към акционерите от нетната печалба на BMW AG.

Като се вземе предвид целевия диапазон от 30-40% от нетната печалба за съотношението на изплащане, което се дължи на акционерите на BMW AG, Управителният и Надзорният съвет ще предложи дивидент в размер на 6,00 евро на акция обикновена акция (2022: 8,50 евро) и 6,02 евро на акция от привилегированите акции (2022: 8,52 евро) на годишното общо събрание на 15 май. Служителите на BMW Group отново ще участват в успеха на компанията по подходящ начин.

Стабилно представяне на печалбите в сегмента на финансовите услуги

В трудната конкурентна среда на финансовата 2023 година BMW Group Financial Services отчита лек ръст в обема на новия бизнес с клиенти на дребно, който нараства до 57,333 млрд. евро (2022: 55,449 млрд. евро/ +3,4%). Поради подобрения продуктов набор средният обем на финансиране на превозно средство се е увеличил. Броят на новите договори, сключени с клиенти на дребно, достигна нивото от предходната година от 1 542 514 (2022 г.: 1 545 490 договора/-0,2%). В края на годината процентът на новите автомобили на BMW Group, отдадени под наем или финансирани от сегмента на финансовите услуги възлиза на 38,2% (2022 г.: 41,0%/-2,8% -т.).

През 12-месечния период сегментът отчита доходи преди данъчно облагане в размер на 2,962 млрд. евро (2022 г.: 3,205 млрд. евро/-7,6%). Този спад в печалбите се дължи главно на по-високите разходи за рефинансиране и по-малкия общ портфейл от 4 952 318 договора на дребно (31 декември 2022 г.: 5 210 246 договора/-5,0%).

Финансовите услуги на BMW Group се възползват от продължаващите високи доходи от препродажбата на превозни средства с изтекъл срок на лизинг, въпреки че техния ефект е по-малко положителен на годишна база и следователно има намаляващ ефект върху печалбите. Цените на употребяваните автомобили вероятно ще продължат тази тенденция през 2024 г.

По-ниското осигуряване на кредитен риск в сравнение с предходната година има положителен ефект. През 2022 г. провизирането на кредитен риск бе силно повлияно от геополитическата несигурност и по-слабите макроикономически перспективи.

Коефициентът на кредитните загуби за 2023 г. остава на ниския процент от 0.18%.

„Сегментът „Финансови услуги“ подкрепя растежа на продажбите ни с финансовите си дейности и допринася значително за печалбите. Ще интегрираме бизнеса си с финансови услуги още по-тясно в процесите на продажби и „клиентското пътуване“ в бъдеще. Цифровизацията на процесите ще играе ключова роля в това. Във всички области на компанията цифровизацията и изкуственият интелект ще допринесат за по-голяма ефективност, бързина и създаване на стойност“, казва финансовият директор Мертл. „Също така с оглед на предстоящите демографски промени, тези две теми са от съществено значение за BMW Group.“

При 17,2% възвръщаемостта на собствения капитал в сегмента на финансовите услуги за финансовата 2023 година (2022: 17.9%/-0.7%) е в съответствие с коригираните насоки от 16-19%.

Мотоциклетният сегмент отново увеличава доставките в годината на стогодишния си юбилей

BMW Motorrad отпразнува своята стогодишнина през 2023 г. с два модела лимитирано издание „100 години“, три нови модела и четири актуализации на модели. През юбилейната си година сегментът също постигна нов връх за всички времена, с общо 209 066 мотоциклета и скутери, доставени на клиенти (2022: 202 895 броя). Това представлява леко увеличение от 3,0% и потвърждава очакванията за финансовата година.

През 12-месечния период приходите на BMW Motorrad леко нарастват до 3,214 млрд. евро (2022 г.: 3,176 млрд. евро/+1,2%; коригирани за ефектите от валутните курсове: +3,2%). EBIT за сегмента в периода януари - декември е 259 млн. евро (2022 г.: 257 млн. евро/ +0.8%) и следователно е равен с предходната година. EBIT маржът възлиза на 8,1% (2022 г.: 8,1%).

BMW Group със силно представяне през последното тримесечие на годината

BMW Group постига динамичен ръст на доставките и силни финансови резултати през четвъртото тримесечие на 2023 г. Компанията е доставила 717 620 премиум превозни средства на клиентите (четвъртото тримесечие на 2022 г.: 651 794 броя/ +10,1%), включително 128 849 напълно електрически превозни средства (Q4 2022:87 557 броя/ +47,1%).

Приходите на групата отбелязаха стабилно увеличение през четвъртото тримесечие, достигайки 42,968 млрд. евро (2022 г.: 39,522 млрд. евро/ +8,7%). Груповите разходи за научноизследователска и развойна дейност са по-високи през последното тримесечие на годината — 2,080 млрд. евро (четвъртото тримесечие на 2022 г.: 1,739 млрд. евро/ +19,7%). Коефициентът на научноизследователска и развойна дейност (съгласно германския търговски кодекс) достига 5.9% (Q4 2022 г.: 5.8%/+0.1 %). Капиталовите разходи на BMW Group възлизат на 3,758 млрд. евро (2022 г.: 3,111 млрд. евро/ +20,8%).

Печалбата на групата преди финансов резултат (EBIT) от 4,412 млрд. евро (2022 г.: 3500 млн. евро/+26,1%) е значително по-висока спрямо предходната година. Груповите печалби преди данъци (EBT) нарастват значително през четвъртото тримесечие до 3,682 млрд. евро (2022 г.: 3,253 млрд. евро/ + 13,2%). Маржът на EBT за този период е 8,6% (2022 г.: 8,2%).

Нетната печалба на групата за четвъртото тримесечие възлиза на 2,614 млрд. евро (2022 г.: 2,175 млрд. евро/+20,2%).

Приходите от автомобилния сегмент отбелязват стабилен ръст за четвъртото тримесечие, достигайки 37,283 млрд. евро (2022 г.: 34,571 млрд. евро/ +7,8%; коригирани с ефектите на валутните курсове: +12,2%).

Печалбата преди финансов резултат (EBIT) показва солиден ръст през четвъртото тримесечие до 3,171 млрд. евро (2022 г.: 2,932 млрд. евро/+8,2%). Маржът на EBIT от 8.5% (2022:8.5%) остава стабилен спрямо предходната година, подчертавайки силните оперативни резултати на автомобилния сегмент през последното тримесечие на годината, което показа сезонно високата тежест на разходите.

Солидното развитие на печалбите в автомобилния сегмент води до свободен паричен поток от 1,183 млрд. евро през четвъртото тримесечие (2022 г.: 1,195 млрд./ -1,0%).

В сегмента на финансовите услуги процентът на новите автомобили на BMW Group, отдадени под наем или финансирани от сегмента на финансовите услуги достига до 39.5% през четвъртото тримесечие и следователно запазва траекторията си на растеж (2022 г.: 37,1%/+2,4 %). Печалбата на сегмента преди данъчно облагане (EBT) за четвъртото тримесечие възлиза на 511 млн. евро (2022 г.: 533 млн. евро/-4.1%). Това леко понижение се дължи на по-високите разходи за рефинансиране и по-малкия общ портфейл.

 

Броят на служителите се увеличава на годишна база

BMW Group има 154 950 служители в края на 2023 г. (2022 г.: 149 475/+3,7%). Това леко увеличение на броя на служителите е основно в областта на развитието и информационните технологии, както и в глобалната производствена мрежа на BMW Group.

Предложение за преизбиране на членове на надзорния съвет

С годишното общо събрание на 15 май 2024 г. настоящият мандат на членовете на Надзорния съвет д-р х.к. Сузан Клатен, Стефан Куанд и д-р Вишал Сика ще приключи. Надзорният съвет ще предложи преизбирането на д-р Сюзан Клатен, Стефан Куанд и д-р Вишал Сика за още един четиригодишен мандат.

 

* * *

Допълнителна информация за финансовите отчети на групата за 2023 г. и перспективите за текущата финансова година ще получите на годишната конференция на BMW Group на 21 март 2024 г. Можете да следите виртуалното събитие от 9:00 ч. (CET) на живо в интернет на адрес: https://www.live.bmwgroup.com/en/live-streaming/, последвано от предаването на живо на Годишната конференция Q§A с медии от 10:30-11:30 ч.
Излъчването на живо на Q§A за връзки с инвеститорите с анализатори ще бъде предавано от 12:30-01:45 ч. на адрес: https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations/annual-conferences.html.

 

Основни данни с един поглед на английски език: 

The BMW Group – an overview: 
Full year 2023

 

2023

2022

Change in %

Deliveries to customers

 

 

 

 

Automotive1

units

2,554,183

2,399,632

6.4

BMW

units

2,252,793

2,100,689

7.2

MINI

units

295,358

292,922

0.8

Rolls-Royce

units

6,032

6,021

0.2

Motorcycles

units

209,066

202,895

3.0

 

 

 

 

 

Employees (as of 31 Dec. 2023)

 

154,950

149,475

3.7

EBIT margin Automotive Segment

percent

9.8%

8.6%

14.1

EBIT margin Motorcycles Segment

percent

8.1%

8.1%

-0.4

EBT margin BMW Group2

percent

11.0%

16.5%

-33.3

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

155,498

142,610

9.0

Automotive

€ million

132,277

123,602

7.0

Motorcycles

€ million

3,214

3,176

1.2

Financial Services

€ million

36,227

35,122

3.1

Other Entities

€ million

11

8

37.5

Eliminations

€ million

-16,231

-19,298

-15.9

 

 

 

 

 

Profit before financial result (EBIT)

€ million

18,482

13,999

32.0

Automotive

€ million

12,981

10,635

22.1

Motorcycles

€ million

259

257

0.8

Financial Services

€ million

3,055

3,163

-3.4

Other Entities

€ million

-13

-203

-93.6

Eliminations

€ million

2,200

147

-

 

 

 

 

 

Profit before tax (EBT)

€ million

17,096

23,509

-27.3

Automotive

€ million

12,642

18,918

-33.2

Motorcycles

€ million

258

269

-4.1

Financial Services

€ million

2,962

3,205

-7.6

Other Entities

€ million

-100

995

-

Eliminations

€ million

1,334

122

-

 

 

 

 

 

Group income taxes

€ million

-4,931

-4,927

0.1

Net profit

€ million

12,165

18,582

-34.5

Earnings per share of common stock

17.67

27.31

-35.3

Earnings per share of preferred stock3

17.69

27.33

-35.3

Deliveries include the joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang.

Ratio of Group earnings before taxes to Group revenues.

3 Common/preferred shares. Earnings per share of preferred stock are calculated by distributing the earnings required to cover the additional dividend of € 0.02 per preferred share proportionally over the quarters of the corresponding financial year.

  

The BMW Group – an overview: Q4 2023

 

Q4 2023

Q4 2022

Change in %

Deliveries to customers

 

 

 

 

Automotive1

units

717,620

651,794

10.1

BMW

units

631,526

566,823

11.4

MINI

units

84,616

83,651

1.2

Rolls-Royce

units

1,477

1,320

11.9

Motorcycles

units

44,349

43,562

1.8

 

 

 

 

 

Employees (as of 31 Dec. 2023)

 

154,950

149,475

3.7

EBIT margin Automotive Segment

percent

8.5%

8.5%

0.3

EBIT margin Motorcycles Segment

percent

-7.6%

-9.4%

-19.0

EBT margin BMW Group2

percent

8.6%

8.2%

4.1

 

 

 

 

 

Revenues

€ million

42,968

39,522

8.7

Automotive

€ million

37,283

34,571

7.8

Motorcycles

€ million

643

691

-6.9

Financial Services

€ million

9,504

9,086

4.6

Other Entities

€ million

2

2

0.0

Eliminations

€ million

-4,464

-4,828

-7.5

 

 

 

 

 

Profit before financial result (EBIT)

€ million

4,412

3,500

26.1

Automotive

€ million

3,171

2,932

8.2

Motorcycles

€ million

-49

-65

-24.6

Financial Services

€ million

606

536

13.1

Other Entities

€ million

0

-16

-100.0

Eliminations

€ million

684

113

-

 

 

 

 

 

Profit before tax (EBT)

€ million

3,682

3,253

13.2

Automotive

€ million

3,031

3,009

0.7

Motorcycles

€ million

-53

-57

-7.0

Financial Services

€ million

511

533

-4.1

Other Entities

€ million

-212

-263

-19.4

Eliminations

€ million

405

31

-

 

 

 

 

 

Group income taxes

€ million

-1,068

-1,078

-0.9

Net profit

€ million

2,614

2,175

20.2

Earnings per share of common stock

3.77

3.43

9.9

Earnings per share of preferred stock3

3.78

3.44

9.9

Deliveries include the joint venture BMW Brilliance Automotive Ltd., Shenyang

Ratio of Group earnings before taxes to Group revenues.

3 Common/preferred shares. Earnings per share of preferred stock are calculated by distributing the earnings required to cover the additional dividend of € 0.02 per preferred share proportionally over the quarters of the corresponding financial year.

 

GLOSSARY – explanatory comments on key performance indicators

 

Deliveries to customers
A new or used vehicle is recorded as a delivery once it is handed over to the end user (which also includes leaseholders under lease contracts with BMW Financial Services). In the US and Canada, end users also include (1) dealers when they designate a vehicle as a service loaner or demonstrator vehicle and (2) dealers and other third parties when they purchase a company vehicle at auction and dealers when they purchase company vehicles directly from the BMW Group. Deliveries may be made by BMW AG, one of its international subsidiaries, a BMW Group retail outlet, or independent third-party dealers. The vast majority of deliveries – and hence the reporting of deliveries to the BMW Group – is made by independent third-party dealers. Retail vehicle deliveries during a given reporting period do not correlate directly to the revenues that the BMW Group recognises in respect of that particular reporting period.

 

EBIT

Profit before financial result. Profit before financial result comprises revenues less cost of sales, less selling and administrative expenses and plus/minus net other operating income and expenses.

 

EBIT margin

Profit/loss before financial result as a percentage of revenues.

 

EBT

EBIT plus financial result.

 

Payout ratio

The payout ratio is preliminary. Although the Management Board and Supervisory Board are proposing a fixed dividend per share to the general meeting, the number of dividend-entitled shares is expected to fall even further as a result of the ongoing share buy-back program between now and the Annual General Meeting. Accordingly, the total amount paid out to shareholders until May 15 presumably will also change.

 

PHEV

Plug-in-hybrid electric vehicle.

 

 

BMW Group България Корпоративни комуникации:

Христина Пейчева, Мениджър Корпоративни комуникации BMW Group България

T:  +359 2 80 60733

Прес портал: https://www.press.bmwgroup.com/bg.html

E-mail:  Hristina.Peycheva@bmwgroup.com 

 

---

BMW Group

С четирите си марки BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad BMW Group е най-успешният премиум производител на автомобили и мотоциклети и доставчик на премиум услуги за мобилност и финансиране в света. Производствената мрежа на BMW Group включва 30 предприятия за производство и сглобяване в 15 държави; компанията има мрежа за продажби в над 140 държави.

През 2023 г. BMW Group е реализирала над 2.55 млн. автомобила и над 209 000 мотоциклета в целия свят. Печалбата преди облагане с данъци за финансовата 2023 г. е приблизително 17,1 млрд. евро при приходи от 155,5 млрд. евро. Към 31 декември 2023 г. работната сила на BMW Group възлиза на приблизително 154 950 служители.

Успехът на BMW винаги се е градил на дългосрочно мислене и отговорни действия. По тази причина компанията е изградила екологична и социална устойчивост по цялата верига, пълна отговорност за продуктите и ясен ангажимент за опазване на околната среда като неделима част от стратегията си.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

Rolls-Royce Spectre: Power consumption in mi/kWh/ // kWh/100km: 2.6 – 2.8 mi/kWh // 23.6 – 22.2 kWh/100km (WLTP); electric range (WLTP): 329* mi / 530* km. CO2 emissions: 0 g/km (NEDC).

 

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Достъп.
 

BMW Group Streaming

ANNUAL CONFERENCE 2024.

Munich. Here you can see the on demand webcast of the BMW Group Annual Conference 2024, with the world premiere of the next BMW vision vehicle on the "Road to Neue Klasse".

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за типовото одобрение за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с базова конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционално допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните, вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошурата „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите на CO2 на нови пътнически автомобили“, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Add your filter tags.

Информация за медиите
Прес материали
Реч
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Достъп.