Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Slovakia · Article.

Oddelenie obstarávania BMW Group Purchasing zvyšuje svoje trvalo udržateľné aktivity a dláždi tak cestu pre ďalší rast e-mobility.

+++ Vysoká úroveň flexibility dodávateľskej siete zrýchľuje transformáciu smerom k e-mobilite +++ Rozsiahle opatrenia na zaručenie súladu s environmentálnymi a sociálnymi štandardmi a zabezpečenie prístupu k mnohým kritickým surovinám +++ Opatrenia pre trvalú udržateľnosť v dodávateľskej sieti prinášajú výsledky: v prípade modelu BMW iX sa emisie CO2 znížili o 17 % +++ Wendt: „Trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkých obstarávacích aktivít.”

i20
·
Životné prostredie
·
BMW iX
·
Technológia
·
Finančné aktivity spoločnosti, Fakty a Čísla
·
Spoločenské a sociálne záväzky
·
Spoločnosť
·
BMW i Automobiles
·
Udržateľnosť
·
Alternatívne pohonné systémy, mobilita budúcnosti
·
Electrification
 

Press Contact.

Milan Stupka
BMW Group

Tel: +421-2-321411-50

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~620,21 KB)
  
Photos(30x, ~307,06 MB)

Mníchov. Spoločnosť BMW Group výrazne zvyšuje svoje nároky na obstarávanie, aby zaistila ďalší rast v oblasti e-mobility a stanovila nové štandardy trvalej udržateľnosti. Rozširovanie e-mobility vytvára v dodávateľskej sieti nové hodnoty, ktoré sú dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým a to s ohľadom na emisie CO2 ako aj na zdroje takzvaných kritických surovín, najmä tých, ktoré sú potrebné na výrobu článkov batérií.

„Trvalú udržateľnosť považujeme za neoddeliteľnú súčasť všetkých aktivít súvisiacich s obstarávaním. Takže spolu s osvojením si plánu rastu v oblasti elektrifikovaných vozidiel sme do všetkých uzatváraných zmlúv zapracovali aj naše požiadavky na trvalo udržateľný rozvoj. Vďaka tomu sa v tejto oblasti posúvame na úplne novú úroveň. Najmä ako prémiový výrobca máme záujem prevziať líderskú úlohu a zodpovednosť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,” povedal Dr. Andreas Wendt, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG zodpovedný za obstarávanie a dodávateľskú sieť.

Spoločnosť BMW Group plánuje dostať do roku 2030 na cesty viac ako sedem miliónov elektrifikovaných vozidiel, pričom dve tretiny z nich by mali byť plne elektrické. Pri tomto rozsahu sa oddelenie obstarávania BMW Group Purchasing rozhodlo, že okrem zabezpečenia dodávateľskej siete schopnej zaručiť dodávky vo väčších objemoch, budú splnené aj požiadavky na trvalo udržateľný rozvoj. To je spôsob, akým oddelenie nákupu BMW Group Purchasing aktívne prispieva k transformácii spoločnosti smerom k e-mobilite.

Vysoká flexibilita zaručuje požiadavky na rast spojený s e-mobilitou
Rastúci dopyt po elektrifikovaných vozidlách zvýši aj požiadavky na komponenty a súčiastky potrebné na výrobu týchto vozidiel. Najmä s ohľadom na batérie začalo oddelenie nákupu BMW Group Purchasing so zapracovaním viacerých opatrení, ktoré zaručia tento rast. Spoločnosť BMW Group momentálne obstaráva články batérií zo štyroch zdrojov, aby nebola závislá od jedného dodávateľa.

„Pri výbere dodávateľov článkov batérií je hlavným a rozhodujúcim kritériom flexibilita v dodávaných objemoch. Pre našu piatu generáciu článkov batérií sme si dohodli 20-percentnú flexibilitu v objeme dodávok. A to v oboch smeroch — nahor aj nadol,” dodal Wendt.

Keďže práve batérie predstavujú najväčšiu sumu z ceny pohonného reťazca elektrifikovaných vozidiel, ide v dlhodobom horizonte o kľúčový faktor pri znižovaní nákladov. Pozornosť sa upriamuje najmä na suroviny a na výrobu článkov batérií. Spoločnosť BMW Group preto sústreďuje svoje rozsiahle vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti do svojho Špecializovaného centra pre články batérií.

Zameranie na trvalú udržateľnosť má vplyv aj na model BMW iX
Spoločnosť BMW Group neustále rozširuje svoje aktivity spojené s trvalo udržateľným rozvojom a s nárastom e-mobility. Obstarávanie sa zameriava na tri hlavné oblasti: 1. Súlad s environmentálnymi a sociálnymi štandardmi a dodržiavanie ľudských práv; 2. Ochrana prírodných zdrojov a 3. Znižovanie emisií CO2 v celej dodávateľskej sieti.

Tieto opatrenia sa už prejavili pri modeli BMW iX (kombinovaná spotreba elektrickej energie: < 21 kWh/100 km podľa testovacieho cyklu WLTP; kombinované emisie CO2: 0 g/km): používanie obnoviteľnej zelenej energie pri výrobe článkov batérií a zvýšené využívanie druhotných materiálov znižuje emisie CO2 v dodávateľskej sieti modelu BMW iX o 17 percent v porovnaní s rovnakým vozidlom vyrábaným bez použitia týchto opatrení.

Spoločnosť BMW Group zároveň obmedzuje využitie kritických surovín a znížila množstvo kobaltu na katóde aktuálnej piatej generácie článkov batérií o viac ako 10 percent a zároveň zvýšila množstvo druhotného niklu až do 50 percent. Elektrický pohon už nebude využívať vzácne zeminy.

Súlad s environmentálnymi a sociálnymi štandardmi sa kontroluje transparentným procesom pred, počas aj po uzatvorení kontraktu.
Spoločnosť BMW Group je priekopníkom povinnej starostlivosti v rámci celého dodávateľského reťazca. Spoločnosť sa touto témou zaoberá už od roku 2008 a štandardy pre ochranu životného prostredia a spoločnosti tvorili súčasť obstarávania dodávateľov už pre model BMW i3. Od roku 2014 sú všetci priami dodávatelia spoločnosti BMW Group povinní dodržiavať ľudské práva a to v súlade s rozšírenými štandardmi ochrany životného prostredia a spoločnosti. Zároveň zavádzajú riadiace systémy, ktoré vedú k zvyšovaniu bezpečnosti a k ochrane životného prostredia. Tieto požiadavky musia následne požadovať aj od svojich subdodávateľov.

„Od našej dodávateľskej siete nepožadujeme iba zodpovednosť. Spolu s našimi priamymi dodávateľmi zodpovednosť aj preberáme. Ťažíme z našich dlhoročných skúseností a vytvárame procesy na dosiahnutie lepšej transparentnosti a možnosti detailného dosledovania dodávok,” vysvetľuje Wendt.

Oddelenie obstarávania BMW Group Purchasing sa nespolieha iba na samotné splnenie požiadaviek, ale zároveň uvádza do praxe aj mnoho dodatočných opatrení, ktoré tvoria súčasť transparentného procesu. Ešte pred samotným výberovým procesom sa používa filter na obmedzenie rizika, ktorý vyhodnocuje lokality potenciálnych dodávateľov. Ďalším krokom je, že potenciálni dodávatelia vyplnia detailný dotazník zameraný na ich aktivity súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom.

Súlad s definovanými požiadavkami na trvalú udržateľnosť tvorí potrebný predpoklad na uzatvorenie kontraktu. Aj počas trvania kontraktu dohliadajú externí partneri v spolupráci s internými odborníkmi na dodržiavanie súladu so stanovenými požiadavkami. Slúžia na to dotazníky a audity.

Ak v akejkoľvek z týchto etáp vznikne nejaká nezhoda, spoločnosť BMW Group zapracuje s dodávateľom na potrebných opatreniach. Oddelenie obstarávania BMW Group Purchasing takto každoročne monitoruje tisícky lokalít.

Spoločnosť taktiež vytvorila procedúru, ktorá umožňuje anonymné hlásenie rozporov so štandardmi na ochranu spoločnosti či životného prostredia.

Špeciálne zameranie na kritické suroviny
Eliminovanie porušovania ľudských práv a štandardov súvisiacich so životným prostredím predstavuje v prípade kritických surovín mimoriadnu výzvu. Ide najmä o lítium a kobalt, kľúčové komponenty pri výrobe článkov batérií. Pre obe suroviny zaviedlo oddelenie obstarávania BMW Group Purchasing dodatočné opatrenia, aby boli ťažba a spracovanie kobaltu v súlade s trvalo udržateľnými štandardmi a odstránili sa problémy spojené s pracovnými podmienkami ako je napríklad detská práca. Spoločnosť preto ťaží kobalt a lítium priamo z baní a následne ho sprístupňuje dodávateľom článkov batérií.

„Spolu so zabezpečením predpovedateľnej cenotvorby nám to umožnilo zakotviť naše štandardy trvalej udržateľnosti priamo do kontraktov a zaručiť, že kobalt a lítium sa ťažia a spracúvajú environmentálne a spoločensky udržateľným spôsobom. Presvedčili sme sa o tom počas našich inšpekcií v Austrálii a v Maroku,” vysvetľuje Wendt.

Ďalšou výraznou výzvou je zabezpečenie dodržiavania ľudských práv a súladu so štandardmi na ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci pri ťažbe surovín v prípade, ak proces nie je dostatočne automatizovaný, ale vykonáva sa v základných pracovných podmienkach. Z týchto dôvodov, a ako súčasť povinnej firemnej starostlivosti, spoločnosť BMW Group aktívne prevzala zodpovednosť a spolupracuje na miestnych projektoch založených na princípe zodpovednosti pred prepúšťaním. Spoločnosť BMW Group v roku 2018 spojila sily s ďalšími partnermi a v Kongu vytvorili iniciatívu Kobalt pre rozvoj, ktorá zasahuje do viacerých sektorov. Zámerom projektu, ktorý sa realizuje v spolupráci s Nemeckou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ) je vývoj a profesionalizácia základných baníckych podmienok v regióne, aby spĺňali vysoké požiadavky spoločnosti BMW Group na trvalú udržateľnosť a vytvorili podmienky na dlhodobo udržateľnú ťažbu kobaltu.

Ďalšie trvalo udržateľné opatrenia pre ostatné kritické suroviny
Spoločnosť BMW Group stanovila dodatočné opatrenia, aby minimalizovala dopady na znižovanie štandardov súvisiacich so štandardmi zameranými na ochranu environmentálnych a sociálnych štandardov spojených s kritickými surovinami. Oddelenie obstarávania BMW Group Purchasing požaduje viac, ako sú bežne zmluvne dohodnuté štandardy trvalej udržateľnosti a intenzívnejšie sa zaujíma o dodávateľskú sieť priamymi dohodami vytvorenými priamo v kritických bodoch dodávateľskej siete.

V tomto prípade sú ťažiskovými bodmi bane a taviace pece. V týchto prípadoch sa priamy kontakt darí zvyšovať spoluprácou. Zároveň je dôležité, aby boli bane a taviace pece certifikované podľa prísnych a medzinárodne uznávaných štandardov. Práve preto je oddelenie BMW Group Purchasing aktívne zapojené v medzinárodných iniciatívach zameraných na vytváranie medzinárodných štandardov v oblasti ťažby surovín ako napríklad štandard IRMA, čo je najakceptovanejší, najambicióznejší a najkomplexnejší zo všetkých ťažiarskych a baníckych štandardov.

Avšak popri tom je dôležité rozširovanie ďalších lokálnych projektov ako Kobalt pre rozvoj či intenzívnejší priamy nákup kritických surovín.

Zodpovedný prístup k prírodným zdrojom
Okrem súladu so štandardmi zameranými na ochranu životného prostredia a spoločnosti a dodržiavania ľudských práv zohráva kľúčovú rolu aj zodpovedný prístup k vyčerpateľným prírodným zdrojom. Vzhľadom na ochranu zdrojov kritických materiálov si spoločnosť BMW Group stanovila za cieľ do roku 2030 výrazne zvýšiť podiel využívania recyklovaných, takzvaných druhotných materiálov a dostupné suroviny využívať opakovane v rámci obehového hospodárstva. V rámci rastu e-mobility stúpa aj dôležitosť idey obehového hospodárstva, pretože na výrobu článkov batérií treba mnoho kritických surovín. Druhotné materiály, na rozdiel od primárnych zdrojov, výrazne znižujú emisie CO2. Napríklad v prípade hliníka ide o zmenu faktora zo štyroch na šesť.

Výsledky znižovania emisií CO2 v dodávateľskej sieti
Spoločnosť BMW Group plánuje do roku 2030 vo svojej dodávateľskej sieti znížiť uhlíkovú stopu na každé vyrobené vozidlo o 20 percent z hodnôt roka 2019. Bez korekčných opatrení by sa v dodávateľskej sieti emisie CO2 na každé vyrobené vozidlo do roku 2030 zvýšili o tretinu. Zvlášť vzhľadom na energeticky náročnú výrobu článkov batérií a zvýšené využívanie hliníka. Spoločnosť sa snaží tento trend zvrátiť. Jedným zo spôsobov je zaradenie uhlíkovej stopy ako rozhodujúceho kritéria pri uzatváraní kontraktov. Napríklad používanie zelenej elektriny na výrobu článkov batérií vozidla BMW iX viedlo v dodávateľskej sieti k výraznému zníženiu emisií CO2.

Kontakt:

BMW Slovenská republika

Milan Stupka

Corporate Communications Manager

Mobil: 00 421 903 28 34 97

E-mail:  milan.stupka@bmwgroup.com

Média web stránka:  www.press.bmwgroup.com/slovak

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

 

 

BMW Group


BMW Group je prostredníctvom značiek BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad najväčším výrobcom prémiových automobilov a motocyklov na svete. Okrem toho ponúka aj produkty značkového financovania a služby mobility. BMW Group prevádzkuje 31 výrobných a montážnych podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

BMW Group zaznamenal v roku 2019 celosvetový predaj viac než 2,5 mil. osobných automobilov a viac než 175 000 motocyklov. V hospodárskom roku 2019 činil zisk pred zdanením 7,118 miliardy eur, celkový obrat dosiahol výšku 104,210 miliardy eur. BMW Group k 31. decembru 2019 zamestnával po celom svete 133 778 spolupracovníkov.

Úspech BMW Group sa vždy zakladal na vizionárskom myslení a zodpovednom konaní. Ekologické programy a sociálna udržateľnosť preto tvorili integrálnu súčasť stratégie spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca. BMW Group sa vždy vyznačoval komplexnou produktovou zodpovednosťou a významným prístupom k ochrane zdrojov.

 

BMW Slovenská republika – priamy zástupca výrobcu na Slovensku

BMW Slovenská republika, ako priamy slovenský zástupca výrobcu BMW Group v Mníchove, vznikol v roku 2006. Spoločnosť sleduje stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlhodobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. BMW Slovenská republika ponúka na slovenskom trhu špičkové automobily, motocykle a prémiové služby. Sieť partnerov tvorí:

Desať autorizovaných predajcov a servisov automobilov značky BMW - Auto Palace a Group M v Bratislave, Lion Car v Banskej Bystrici, Dunauto v Dunajskej Strede, Rija Bavaria v Nitre, T.O.B. v Trenčíne, Bavaria TT v Trnave, MD Bavaria v Žiline, Regnum Bavaria v Prešove a Regnum Košice v Košiciach.

Jeden autorizovaný Servis-only servisný zástupca značky BMW, spoločnosť Auto Motiv, v Bratislave.

Dvaja autorizovaní predajcovia MINI so servisom značky v Bratislave a v Košiciach.

Štyria predajcovia motocyklov BMW so servisom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a v Žiline.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW iX
Combined power consumption: < 21 kWh/100km in the WLTP test cycle*; CO2 emissions combined: 0 g/km.


* Data on driving performance, energy consumption and range are preliminary and based on forecasts

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Prihlásiť
 

BMW Group Streaming

THE NEW BMW i5.

Munich. Here you can see the webcast of the Digital World Premiere of the new BMW i5.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia.

Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste BMW Slovenská republika.

Add your filter tags.

Tlačová správa
Press Kit
Prejav
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Prihlásiť