Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

BMW na MFF Karlovy Vary ukáže, jak se bude jezdit v následujícím století.

BMW Group Česká republika již třetím rokem spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. V letošním roce bude ale vzájemná kooperace velmi specifická. Společnost BMW Group totiž oslavuje své stoleté výročí, ale nehodlá se obracet zpět. Ba právě naopak, hledí do budoucnosti. V rámci globálního přístupu NEXT 100 naznačuje, jak si představuje individuální způsob dopravy v budoucnosti.

Společnost
·
Product placement
·
Kulturní události

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420 225 990 052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~57,48 KB)

BMW Group Č eská republika ji ž t ř etím rokem spolupracuje s Mezinárodním filmov ý m festivalem Karlovy Vary. V leto š ním roce bude ale vzájemná kooperace velmi specifická. Spole č nost BMW Group toti ž oslavuje své stoleté v ý ro č í, ale nehodlá se obracet zp ě t. Ba práv ě naopak, hledí do budoucnosti. V rámci globálního p ř ístupu NEXT 100 nazna č uje, jak si p ř edstavuje individuální zp ů sob dopravy v budoucnosti.

Mezinárodní filmov ý festival Karlovy Vary se koná od 1. do 9. č ervence 2016. V po ř adí ji ž 51. ro č ník p ř edstaví nejlep š í filmové po č iny uplynulého roku. P ř i této p ř íle ž itosti se o dopravu mnoha vzácn ý ch host ů postará, stejn ě jako v minul ý ch letech, flotila voz ů BMW. Hosté tak budou mít p ř i sv ý ch cestách mezi r ů zn ý mi stanovi š ti filmového festivalu zaru č en maximální komfort. Vozem BMW samoz ř ejm ě ji ž n ě kolik let jezdí i prezident MFF Karlovy Vary Ji ř í Barto š ka.

Pro pot ř eby Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dodá
BMW Group
Č eská republika automobily r ů zn ý ch kategorií a segment ů .
K dispozici budou p
ř ipraveny p ř evá ž n ě modely zcela nové generace BMW ř ady 7, vybavené nejmodern ě j š ími technologiemi. Pro p ř evozy v rámci centra Karlov ý ch Var ů budou p ř ipraveny č ist ě elektrické modely BMW i3
s bezemisním lokálním provozem.

Zna č ka BMW se na MFF Karlovy Vary krom ě samotn ý ch automobil ů p ř edstaví také speciálním BMW VIP Lounge, které bylo p ř ipraveno v duchu leto š ního v ý ro č í NEXT 100 a které nabídne host ů m p ř íjemné zázemí.
K dispozici bude i p
ř ehlídka nov ý ch model ů BMW, stejn ě tak jako mo ž nosti testování r ů zn ý ch voz ů BMW.

 

Fotografie budou následovat.

Article Offline Attachments.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

THE NEXT 100 YEARS WORLD TOUR - LOS ANGELES.

Follow the transmission of the press conference "Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience." in Los Angeles.

Visit the official press streaming portal of the BMW Group. We provide live and on demand streams of the BMW Group free of charge and at first hand.

OPEN PAGE

CO2 emission information.

Fuel consumption figures based on the EU test cycle, may vary depending on the tyre format specified. Further information on official fuel consumption figures, specific CO2 emission values and the electric power consumption of new passenger cars is included in the “Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of new passenger cars", which can be obtained from dealerships and here as PDF.

Latest Facts & Figures.

Ceny nového BMW řady 5.
Thu Nov 03 08:30:00 CET 2016
G30
Ceny
Ceníky vozů BMW, platné od 7/2016.
Fri Jul 01 12:30:00 CEST 2016
BMW
Ceníky vozů MINI, platné 7/2016.
Fri Jul 01 12:29:00 CEST 2016
MINI
Technické údaje BMW X1 sDrive 20d, platné od 07/2016.
Tue May 31 10:14:00 CEST 2016
F48
X1
Technické údaje BMW i3 (94Ah), platné od 07/2016.
Mon May 02 00:00:00 CEST 2016
I01
BMW
Show all

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit