Do you need help? Please contact our support team from 9 to 17 CET via support.pressclub@bmwgroup.com.

PressClub Česká republika · Article.

Nákupní divize BMW Group Purchasing zvyšuje aktivity v oblasti udržitelnosti a připravuje půdu pro budoucí růst elektromobility.

+++ Vysoká úroveň flexibility dodavatelského řetězce urychluje transformaci směrem k elektromobilitě +++ Rozsáhlá opatření zajišťující soulad s environmentálními a sociálními standardy a zaručený přístup k mnoha kritickým surovinám +++ Opatření v oblasti udržitelnosti v dodavatelském řetězci přinášejí výsledky: Emise CO2 se v případě BMW iX snížily o 17 % +++ Wendt: „Udržitelnost je nedílnou součástí všech nákupních aktivit“

i20
·
Životní prostředí
·
BMW iX
·
Technologie
·
Korporátní finance, fakta a čísla
·
Společnost a sociální závazek
·
Společnost
·
BMW i Automobiles
·
Životní prostředí
·
Alternativní pohonné systémy, mobilita budoucnosti
·
Electrification
 

Press Contact.

David Haidinger
BMW Group

Tel: +420225990052

send an e-mail

Downloads.

  
Attachments(1x, ~142,5 KB)
  
Photos(30x, ~307,06 MB)

Mnichov. BMW Group dále zvyšuje svou aktivitu v oblasti nákupu pro budoucí růst elektromobility a stanovování nových standardů udržitelnosti. Díky rozšiřování elektromobility je tvorba hodnot v dodavatelském řetězci důležitější než kdy dříve, a to jak s ohledem na emise CO2, tak s ohledem na získávání zásadních surovin, tedy těch, které jsou potřebné pro výrobu bateriových článků.

„Věříme, že udržitelnost je nedílnou součástí všech nákupních aktivit. Proto se přizpůsobujeme plánovanému růstu elektrifikovaných vozidel a současně náš dodavatelský řetězec našim požadavkům na udržitelnost. Tímto způsobem posouváme udržitelný rozvoj na další úroveň. Obzvláště jako prémiový výrobce usilujeme o pozici vedoucí společnosti v oblasti udržitelnosti a přebírání odpovědnosti,“ uvedl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva společnosti BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť.

Cílem společnosti BMW Group je mít do roku 2030 na silnicích více než sedm milionů elektrifikovaných vozidel – z toho dvě třetiny plně elektrických. V tomto měřítku zajišťuje nákupní divize BMW Group Purchasing nejen to, že dodavatelský řetězec zvládne vyšší objemy, ale že také implementuje požadavky udržitelného rozvoje. Tímto způsobem nákupní divize BMW Group Purchasing zásadním způsobem přispívá k transformaci společnosti směrem k elektromobilitě.

Vysoká flexibilita uspokojuje rostoucí poptávku po elektromobilitě
Rostoucí poptávka po elektrifikovaných vozech také zvýší potřebu komponentů a dílů, z nichž se vyrábějí. Zejména co se bateriových článků týče, nákupní divize BMW Group Purchasing implementuje různá opatření, aby se tomuto růstu dokázala přizpůsobit. BMW Group současné články baterie páté generace nakupuje u čtyř dodavatelů – takže je na jednotlivých dodavatelích méně závislá.

„Flexibilita objemu je základním předpokladem a rozhodujícím kritériem při výběru dodavatelů našich bateriových článků. U našich článků baterie páté generace jsme se dohodli na 20% flexibilitě v množství, které je třeba nakoupit: v obou směrech – nahoru i dolů,“ dodal Wendt.

Jelikož bateriový článek představuje velkou část nákladů na výrobu hnacího ústrojí elektrifikovaných vozidel, jedná se o klíčovou páku pro dlouhodobé snižování nákladů. Hlavní důraz je kladen na suroviny uvnitř baterie a bateriových článků. BMW Group proto konsoliduje své rozsáhlé know-how v těchto sférách do svého vlastního kompetenčního bateriového centra Battery Cell Competence Centre.

Orientace na udržitelnost má dopad na BMW iX
BMW Group souběžně se silným růstem elektromobility neustále rozšiřuje své aktivity v oblasti udržitelnosti. Nákup se zaměřuje na tři hlavní oblasti: 1. dodržování environmentálních a sociálních standardů a lidských práv; 2. ochrana přírodních zdrojů; a 3. snižování emisí CO2 v dodavatelském řetězci.

Tyto přístupy již přinášejí výsledky v případě BMW iX (kombinovaná spotřeba energie: <21 kWh/100 km v testovacím cyklu WLTP*; kombinované emise CO2: 0 g/km). Využívání zelené energie z obnovitelných zdrojů při výrobě bateriových článků a zvýšené využívání sekundárního materiálu snižuje emise CO2 v dodavatelském řetězci při výrobě BMW iX ve srovnání se stejným vozidlem vyráběným bez těchto opatření o 17 %.

Zároveň BMW Group omezuje používání kritických surovin. Snížilo se množství kobaltu u katody současných bateriových článků páté generace na méně než 10 % a zároveň se zvýšil podíl sekundárního niklu až na 50 %. Elektromotor již nevyžaduje použití vzácných kovů. 

Soulad s environmentálními a sociálními normami kontrolovaný transparentními procesy před zadáním zakázky, během ní a po ní 
BMW Group je průkopníkem přístupu due diligence, tedy důkladné kontroly v dodavatelské síti. Touto otázkou se společnost začala zabývat již v roce 2008 a následně při zadávání zakázek pro BMW i3 trvala na komplexních ekologických a sociálních standardech. Od roku 2014 jsou všichni přímí dodavatelé BMW Group smluvně zavázáni dodržovat lidská práva a rozšířené ekologické a sociální normy a zavádět systémy řízení na podporu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Tyto požadavky musí být rovněž smluvně přeneseny na subdodavatele.

„Zodpovědnost nepřenášíme pouze na naši dodavatelskou síť, společně s ní ji přebíráme. Těžíme z našich dlouholetých zkušeností a vytváříme procesy pro dosažení lepší transparentnosti a sledovatelnosti,“ vysvětlil Wendt.

Nákupní divize BMW Group Purchasing se v tomto případě nespoléhá pouze na smluvní závazky, ale v rámci transparentního procesu také implementuje velké množství dalších opatření. K hodnocení potenciálních dodavatelských míst po celém světě se ještě před vyhlášením výběrového řízení používá tzv. filtr rizik. Dalším krokem je požadavek na to, aby případní dodavatelé v podrobném dotazníku popsali své aktivity v oblasti udržitelnosti. Externí partneři také spolupracují s interními odhadci, aby mohli vybraná místa prověřit.

Dodržování stanovených požadavků na udržitelnost je předpokladem pro zadání zakázky. Během celého smluvního období spolupracují externí partneři s interními odhadci, aby prostřednictvím dotazníků a auditů prověřili soulad s požadavky udržitelnosti. Pokud během některého z těchto kroků dojde k nesrovnalostem, dohodne se BMW Group s dodavateli na odpovídajících opatřeních. Tímto způsobem nákupní divize BMW Group Purchasing každý rok sleduje tisíce míst. Společnost také zavedla postup, kterým lze anonymně hlásit nedodržování sociálních a environmentálních standardů.

Zvláštní zaměření na kritické suroviny
Odstranění porušování lidských práv a norem v oblasti životního prostředí představuje zvláštní výzvu v případě nezbytných surovin – například lithia a kobaltu, které jsou klíčovými složkami pro výrobu bateriových článků. U obou surovin proto nákupní divize BMW Group Purchasing zavedla další opatření, aby zajistila, že extrakce a zpracování kobaltu probíhá v souladu se standardy udržitelnosti, a aby se zabránilo problémům spojenými s pracovními podmínkami, kdy je klasickým příkladem využití dětské pracovní síly. Společnost proto získává kobalt a lithium přímo z dolů a zpřístupňuje je dodavatelům bateriových článků.

„Kromě záruky předvídatelných cen nám to umožňuje zakotvit naše standardy udržitelnosti do smluv a zajistit, aby se kobalt a lithium těžily a zpracovávaly ekologicky a sociálně udržitelným způsobem. Přesvědčili jsme se o tom sami, když jsme kontrolovali doly v Austrálii a Maroku,“ vysvětlil Wendt.

Další velkou výzvou je zajištění dodržování lidských práv a environmentálních, zdravotních a bezpečnostních norem pro těžbu surovin v případě, že proces není industrializovaný a probíhá za nejzákladnějších řemeslných podmínek. Z tohoto důvodu BMW Group v rámci své hloubkové podnikové kontroly aktivně přebírá odpovědnost a účastní se místních projektů založených na principu „raději pomoc než opuštění“. V roce 2018 BMW Group spojila své síly s dalšími partnery a vytvořila meziodvětvovou iniciativu „Cobalt for Development“ v Kongu. Cílem projektu, který realizuje Německá agentura pro mezinárodní spolupráci (GIZ), je rozvoj a profesionalizace řemeslné těžby v regionu tak, aby splňovala vysoké požadavky BMW Group na udržitelnost a mohla se z dlouhodobého hlediska opět stát alternativou pro získávání kobaltu. 

Další udržitelná opatření pro ostatní kritické suroviny
BMW Group zavedla další opatření ke zpřísnění souladu s environmentálními a sociálními normami i pro další důležité suroviny. Zde nákupní divize BMW Group Purchasing jde nad rámec smluvně dohodnutých standardů udržitelnosti a více se zapojuje do dodavatelského řetězce prostřednictvím odpovídajících dohod, uzavřených přímo v obzvláště kritických uzlech dodavatelského řetězce. Ústředním bodem jsou doly a hutě: Zde je možné přímý kontakt zvýšit prostřednictvím spolupráce. Je také důležité, aby doly a hutě byly certifikovány podle přísných mezinárodně uznávaných norem. Za tímto účelem se nákupní divize BMW Group Purchasing aktivně zapojuje do mezinárodních standardizačních iniciativ zaměřených na těžbu surovin, jako je standard IRMA, který je nejpřijatelnějším, nejambicióznějším a nejkomplexnějším ze všech těžebních standardů. Možné je také rozšíření dalších místních projektů, jako je „Cobalt for Development“, a rovněž rozšíření přímého nákupu kritických surovin.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW iX
Kombinovaná spotřeba elektřiny: < 21 kWh/100km ve WLTP*; kombinované emise CO2: 0 g/km.
* Hodnoty jízdních výkonů, spotřeby energie a dojezdu jsou předběžné

Article Offline Attachments.

Article Media Material.

My.PressClub Přihlásit
 

BMW Group Streaming

WORLD PREMIERE

Here you can see the on demand broadcast of the World Premiere of the new BMW S 1000 R and BMW G 310 R.

Open Streaming Page

CO2 emission information.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly již stanoveny podle standardizované testovací metodiky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 715/2007 v aktuálně platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje typ převodovky (automatická nebo manuální) a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou u vybraného modelu dostupné, a mohou se během konfigurace lišit.

Hodnoty u vozidel označených (*) se již zakládají na testech prováděných podle nové metodiky WLTP a byly převedeny zpět na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby tak bylo možné provést porovnání mezi jednotlivými vozidly. U daní či jiných poplatků vztahujícím se k vozidlům, které vycházejí (minimálně) z emisí CO2, se mohou hodnoty emisí CO2 lišit od hodnot zde uvedených.

Více informací o přechodu z testování vozů podle metodiky NEDC na metodiku WLTP naleznete zde.

Add your filter tags.

Tisková zpráva
Press Kit
Řeč
Fact & Figures
Updates
Top-Topic
Submit filter
Clear all
 
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
Přihlásit